Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 12 – Υπηρεσίες

Για τον τομέα των Υπηρεσιών έχει συσταθεί η Εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή 12 (Mirror Committee 12: Services) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης. 

H όλη εργασία γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΙSOlutions και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μέσα από τη λειτουργία της MC, δίδεται η δυνατότητα εξέτασης των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών/Διεθνών προτύπων καθώς και η υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/προβληματισμών σχετικά με πρόνοιες των προσχεδίων προτύπων στη βάση των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάζει η χώρα μας (κλιματολογικών, εδαφολογικών, οικονομικών, γλωσσικών, κοινωνικών κ.ά.). Τα μέλη των MCs επισημάνουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους και στη συνέχεια διαμορφώνεται η εθνική θέση της Κύπρου, με τρόπο συναινετικό. Οι τίτλοι των προσχεδίων των προτύπων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Δημόσια Κρίση prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών, φορείς επαγγελματικών και εργοδοτικών οργανώσεων, μεμονωμένες επιχειρήσεις, καθώς και τεχνικοί εμπειρογνώμονες επί του εκάστοτε αντικειμένου, εκπρόσωποι των καταναλωτών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Υπό την εποπτεία της CYS MC 12, βρίσκονται σήμερα ενεργοποιημένες 7 υποεπιτροπές κάθε μια εκ των οποίων ενασχολείται με την παρακολούθηση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο του τομέα των Υπηρεσιών.

Κατάλογος Αντανακλαστικών Υποεπιτροπών Τυποποίησης του τομέα Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ