Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 09 - Καύσιμα, Περιβαλλοντική Διαχείριση & Χημική Βιομηχανία

Η Αντανακλαστική Επιτροπή MC 09, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών που αφορούν στον Τομέα Καυσίμων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Χημικής Βιομηχανίας. H MC 09 έχει χωριστεί σε τέσσερις (4) υποεπιτροπές, για την αποδοτικότερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών Τεχνικών επιτροπών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής βιομηχανίας:

  • CYS MC 09/ SC1 – Στερεά, Υγρά και Αέρια Καύσιμα
  • CYS MC 09/ SC2 – Χημική και Περιβαλλοντική Μηχανική
  • CYS MC 09/ SC3 – Βιομηχανικές Εφαρμογές
  • CYS MC 09/ SC4 – Εξοπλισμός για τη βιομηχανία καυσίμων

Τα μέλη του MC εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη βιομηχανία για κάθε πεδίο, παρέχοντας σχόλια για τον καθορισμό της εθνικής μας θέσης αναφορικά με τα προσχέδια προτύπων που εκπονούνται από τα Ευρωπαϊκά σώματα τυποποίησης. Η προσπάθεια για περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής και ενεργοποίηση της επιτροπής είναι διαρκής.

Το έργο της MC9, όπως και όλων των MC, είναι η παροχή σχολίων και η διασφάλιση ότι τα εθνικά συμφέροντα αντανακλώνται στο κείμενο των ευρωπαϊκών προτύπων. Οι τίτλοι των προσχεδίων των προτύπων είτε βρίσκονται σε στάδιο Δημόσιας κρίσης ή Τελικής Ψήφισης, κοινοποιούνται στα μέλη της επιτροπής και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμοι δημόσια στην ιστοσελίδα του CYS, του ΕΤΕΚ, και του ΚΕΒΕ. Ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν την τεχνογνωσία ή το ενδιαφέρον να παρέχουν σχόλια, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των προσχεδίων επικοινωνώντας με τον CYS.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ