Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 01 - Δομικά Προϊόντα & Πολιτική Μηχανική

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κυπριακή βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Ο CYS είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI και παρακολουθεί τη δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης (CEN TCs).

Μέσα από τη λειτουργία των MCs, των οποίων η όλη εργασία γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΙSOlutions Portal δίδεται η δυνατότητα εξέτασης των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών/Διεθνών προτύπων καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης προβληματισμού για την προσαρμογή των προνοιών των προτύπων στη βάση των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάζει η χώρα μας (κλιματολογικών, εδαφολογικών, οικονομικών, γλωσσικών κ.ά.).Ταυτόχρονα, τα μέλη των MCs επισημάνουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους καθορίζουν και διαμορφώνουν την εθνική θέση της Κύπρου για τα πρότυπα. Στις εργασίες των MCs, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών, φορείς επαγγελματικών συνδέσμων, μεμονωμένες επιχηρήσεις, καθώς και τεχνικοί εμπειρογνώμονες επί του εκάστοτε αντικειμένου, εκπρόσωποι των καταναλωτών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής, σε εθνικό επίπεδο, έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή CYS MC 001 Civil Engineering & Construction Products, η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και όπου κρίνεται αναγκαίο, υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών ή και Διεθνών Προτύπων, με τρόπο συναινετικό. Υπό την εποπτεία της CYS MC 001, βρίσκονται σήμερα ενεργοποιημένες 19 υποεπιτροπές κάθε μια εκ των οποίων ενασχολείται με την παρακολούθηση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής.