Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 08 - Είδη Οικιακής Χρήσης και Οικιακές Συσκευές

Για τον Τομέα Ειδών Οικιακής Χρήσης και Οικιακών Συσκευών έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή 08 (Mirror Committee 08) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις/παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Στα πλαίσια της λειτουργίας των MCs υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης (Δημόσιας Κρίση) των προσχεδίων των ευρωπαϊκών προτύπων και η ανάπτυξη προβληματισμού για τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η κυπριακή βιομηχανία και οικονομία. Τυχόν παρατηρήσεις ή και σχόλια μεταφέρονται μέσω του CYS στις αρμόδιες ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές.

Με τη βοήθεια του CYS εμπειρογνώμονες από τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρίες της Κύπρου σχετικές με τον τομέα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας, το Σύνδεσμο Καταναλωτών, το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ καθώς και την ΠΕΕΧ.

Οι τίτλοι των προσχεδίων των προτύπων στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Δημόσια Κρίση prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων.