Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 01 - Δομικός Ασβέστης

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 01 για τον Δομικό Ασβέστη παραμένει αδρανής από το 2006 αφού δεν υπήρξαν πρόσφατα σχετικά θέματα προς συζήτηση. Κατά το 2014 η εν λόγω επιτροπή επίκειται να συγχωνευτεί με την CYS/TC 17 - Ασφαλτικό Σκυρόδεμα η οποία επαναδραστηριοποιήθηκε κατά το έτος 2013. Οι δύο επιτροπές σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και η επικείμενη κοινή δραστηριοποίηση τους θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στη λήψη αποφάσεων σε σχετικά θέματα.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.