Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 02 - Αμμοχάλικα

Κατά το 2013 η Επιτροπή ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την τροποποίηση του διατάγματος ΚΔΠ 164/2011 το οποίο έχει δημοσιευτεί στις 5 Οκτωβρίου 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 4596. Ως τροποιητικό διάταγμα του 2012, αναφέρεται το ΚΔΠ 357/2012 όπου η τροποποίηση αφορούσε τον νέο κανονισμό 305/2011 (CPR).

Επίσης η Επιτροπή ασχολήθηκε με τo Ερευνητικό πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Ποιότητας Λεπτόκοκκων Αδρανών όπου εντός του 2013 ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηριακών ελέγχων (≈ 90%). Το πρόγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Άλλο θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή κατά το 2013 ήταν η αξιολόγηση των εισηγήσεων/προτάσεων του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών (ΠΣΣ) που αφορούσαν (α) την αξιοπιστία και επαναληψημότητα των Αποτελεσμάτων των Δοκιμών Ελέγχου Ποιότητας, (β) την κατάσταση δείγματος πριν την εκτέλεση της δοκιμής της Απορροφητικότητας, (γ) τα αποτελέσματα συγκεκριμένων δοκιμών ελέγχου που εξαρτώνται εκτός από την ποιότητα του πετρώματος και από την ειδική επιφάνεια των αδρανών και (δ) τη μέθοδο αποδοχής/απόρριψης των αδρανών δομικών υλικών.
 
Κατά το 2014 η Επιτροπή αναμένεται να κληθεί να ασχοληθεί και να αναλύσει την τελική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος για τον Έλεγχο της Ποιότητας Λεπτόκοκκων Αδρανών όπου με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Υποεπιτροπή θα υποβάλει τα ευρήματα της στην Επιτροπή και αναμένεται η τοποθέτηση των μελών της για το θέμα.

Επίσης θα επιδιωχθεί η εκ νέου σύσταση Υποεπιτροπής για τα Ανακυκλώσιμα Υλικά και Επικίνδυνες Ουσίες.
 
Τέλος η Επιτροπή θα κληθεί να μελετήσει την τροποποίηση του διατάγματος ΚΔΠ 164/2011 με την τελική δημοσίευση και υιοθέτηση των Προτύπων που αφορούν τα Αδρανή Υλικά (πχ ΕΝ 12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13242 κ.α) καθώς και τα όποια άλλα θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά το 2014.
 
Να σημειωθεί ότι εντός του Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2014 έχει αρχίσει η διαδικασία για την ανασύσταση της Επιτροπής λόγω της λήξης της τριετούς της θητείας.


Αντιπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 154 (ολομέλεια) και των Υποεπιτροπών / Ομάδων Εργασίας (WG 10 – Ογκόλιθοι) της . 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.