Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 02 - Αδρανή Υλικά

Η Εθνική Τεχνική επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 02 για τα Αδρανή υλικά παρακολουθεί τις τυποποίητικες εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 154 – Aggregates. Στις συναντήσεις της επιτροπής συμμετέχουν φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανωμένοι σύνδεσμοι και καταναλωτές στο πλαίσιο της συνεργασίας, της συναίνεσης και της ομαδικής εργασίας.

Στο παρελθόν, η επιτροπή ασχολήθηκε με σωρεία σχετικών θεμάτων που άπτονται των προτύπων και της Εθνικής νομοθεσίας όπως:

  • Έλεγχο της Ποιότητας Λεπτόκοκκων Αδρανών
  • Aξιολόγηση των εισηγήσεων/προτάσεων του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών (ΠΣΣ) που αφορούσαν (α) την αξιοπιστία και επαναληψημότητα των Αποτελεσμάτων των Δοκιμών Ελέγχου Ποιότητας, (β) την κατάσταση δείγματος πριν την εκτέλεση της δοκιμής

της Απορροφητικότητας, (γ) τα αποτελέσματα συγκεκριμένων δοκιμών ελέγχου που εξαρτώνται εκτός από την ποιότητα του πετρώματος και από την ειδική επιφάνεια των αδρανών και (δ) τη μέθοδο αποδοχής/απόρριψης των αδρανών δομικών υλικών

  • Αξιολόγηση της εισήγησης του ΤΔΕ για τροποποίηση του Διατάγματος 164/2011 για τα αδρανή υλικά ασφαλτομειγμάτων

Αντιπρόσωπος του CYS συμμετέχει σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 154.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ