Ελληνικά

Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 06 - Σκυρόδεμα

Η Εθνική Τεχνική επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 06 για το Σκυρόδεμα παρακολουθεί τις τυποποίητικες εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 104 – Concrete and related products, οι οποίες αφορούν τις ιδιότητες και τις απαιτήσεις για το νωπό και το σκληρυμένο σκυρόδεμα, παραγωγή και παράδοση νωπού σκυροδέματος, συστατικά υλικά για το σκυρόδεμα, π.χ. ανάμειξη νερού, προσθηκών και προσμείξεων. Παράλληλα, άλλα θέματα αφορούν ενέματα για προεντεταμένους τένοντες, ίνες για χρήση σε σκυρόδεμα, παραγωγή και εκτέλεση εκτοξευμένου σκυροδέματος και προϊόντα για την προστασία και επισκευή δομών από σκυρόδεμα.

Στις συναντήσεις της επιτροπής συμμετέχουν φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανωμένοι σύνδεσμοι και καταναλωτές στο πλαίσιο της συνεργασίας, της συναίνεσης και της ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, λειτουργεί υποεπιτροπή υπό την εποπτεία της CYS/TC 06, η οποία ασχολήθηκε στον καθορισμό των όρων εντολής της μελέτης / έρευνας για τον εντοπισμό των επιπτώσεων στην ποιότητα του σκυροδέματος, από την τιμή των χλωριόντων και τη θερμοκρασία παράδοσης. Επίσης, η υποεπιτροπή συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία/τροποποίηση του νομοσχεδίου που προνοεί για την έκδοση άδειας λειτουργίας βιομηχανιών παραγωγής ή/και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος ενώ ταυτοχρόνως έγιναν προσπάθειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ούτως ώστε να αφαιρεθούν από τη νομοθεσία οι αναφορές στα Κυπριακά Πρότυπα CYS 13 και CYS 111 και να αντικατασταθούν με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 206 και Εθνικό Συμπληρωματικό CYS 300.

Προσφάτως, η CYS/TC 06 ενέκρινε την επικαιροποιημένη έκδοση του προτύπου CYS 300:2019: Συμπληρωματικό Κυπριακό Πρότυπο στο CYS EN 206:2013+A1:2016 Σκυρόδεμα: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συμμόρφωση όπως ετοιμάσθηκε από την υποεπιτροπή και αντικατέστησε την προηγούμενη έκδοση του 2008.

Αντιπρόσωπος του CYS συμμετέχει σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 104.