Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 06 - Σκυρόδεμα

Κατά το 2013 έγινε προσπάθεια από την Επιτροπή ούτως ώστε να βρεθεί η κατάλληλη προσέγγιση για την εφαρμογή των Προτύπων CYS EN 206 και CYS 300. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έγιναν προσπάθειες ούτως ώστε να αφαιρεθούν από τη Νομοθεσία οι αναφορές στα Πρότυπα CYS 13 και CYS 111 και να αντικατασταθούν με τα νέα πρότυπα CYS EN 206 και CYS 300.

Μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν ενεργά στην ετοιμασία/τροποποίηση του Νομοσχεδίου που προνοεί για έκδοση άδειας λειτουργίας βιομηχανιών παραγωγής ή/και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος η Επιτροπή με αντιπροσωπεία της συμμετείχε στον καθορισμό των όρων εντολής της μελέτης / έρευνας για τον εντοπισμό των επιπτώσεων στην ποιότητα του σκυροδέματος, από την τιμή των χλωριόντων και τη θερμοκρασία παράδοσης.
  
Κατά το 2014 η Επιτροπή αναμένεται να έχει εποπτικό ρόλο στη μελέτη / έρευνα για τον εντοπισμό τω επιπτώσεων στην ποιότητα του σκυροδέματος, από την τιμή των χλωριόντων και τη θερμοκρασία παράδοσης.
 
Εντός του 2014 η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει για να μελετήσει την αφαίρεση από τη Νομοθεσία τις αναφορές στα Πρότυπα CYS 13 και CYS 111 και να αντικατασταθούν με τα νέα πρότυπα CYS EN 206 και CYS 300 μετά που θα έχει εγκριθεί το νομοσχέδιο που προνοεί για έκδοση άδειας λειτουργίας βιομηχανιών παραγωγής ή/και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος .

Να σημειωθεί ότι εντός του Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2014 θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανασύσταση της Επιτροπής λόγω της λήξης της τριετούς της θητείας.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.