Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 20 – Υαλοπετάσματα

Η εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και κατά το τρέχον έτος θα συνεδριάζει και θα μελετά τα θέματα που άπτονται τω θεμάτων σχετικών με τα υαλοπετάσματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων. Επίσης στις εργασίες της Επιτροπής θα περιλαμβάνονται τυχόν μεταφράσεις Προτύπων και η σύνταξη αλλά και η έκδοση Εθνικών Προσαρτημάτων ή και ορίων. Τέλος η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα μελετά τις εργασίες των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών και θα συμμετέχει στις διάφορες συνεδρίες με δικό της αντιπρόσωπο.

Κατά το 2014 και μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής αναμένεται να καθοριστούν εκπρόσωποι η οποίοι θα αντιπροσωπεύσουν τόσο την Επιτροπή όσο και τον CYS στις συναντήσεις των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN/TC 33, CEN/TC 128 και CEN/TC 129). 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.