Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 01 - Δομικός Ασβέστης

Ο κύκλος εργασιών της CYS/TC 01 σχετίζεται με την τυποποίηση των προδιαγραφών και των μεθόδων δοκιμής για τον δομικό ασβέστη που χρησιμοποιούνται στα κτίρια και σε έργα πολιτικής μηχανικής. Στην κατηγορία του δομικού ασβέστη εμπίπτουν υλικά όπως οι βασικές κονίες (ασβέστης, υδραυλική άσβεστος, ποζολάνη, τσιμέντο) είτε κατηγοριοποιούνται σε οργανικές (φυσικές, συνθετικές) ή ανόργανες (αερικές, υδραυλικές). Η εν λόγω επιτροπή, παρακολουθεί μέσω της αντίστοιχης αντανακλαστικής επιτροπής, τις τυποποίητικες εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 51-Building lime.

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 01 για τον Δομικό Ασβέστη παραμένει αδρανής από το 2006 αφού δεν υπήρξαν πρόσφατα σχετικά θέματα Εθνικού ενδιαφέροντος προς συζήτηση.

Αντιπρόσωπος του CYS συμμετέχει σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 51.