Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 20- Yαλοπετάσματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων

Η Εθνική Τεχνική επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 20 παρακολουθεί τις τυποποίητικες εργασίες τριών Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης: CEN/TC 33- Doors and windows, CEN/TC 128- Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding και CEN/TC 129- Glass in building. Ο κύκλος εργασιών της CYS/TC 20 αφορά θέματα σχετικά με τα υαλοπετάσματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων. Μεταξύ άλλων, δραστηριοποιήθηκε σε θέματα σχετικά με τα πρότυπα για πόρτες και παράθυρα και πιο συγκεκριμένα τα πρότυπα CYS EN14351-1, CYS EN 13659 και CYS EN 13830 τα οποία εμπίπτουν στην Εθνική νομοθεσία.

Παράλληλα, η επιτροπή σε πρόσφατες συναντήσεις της, ασχολήθηκε με τον καθορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών και Εθνικών απαιτήσεων σε εξωτερικά ανοίγματα και υαλοπετάσματα όψεων σύμφωνα με τον (ΕΕ) αρ.305/2011 και τα εναρμονισμένα πρότυπα. Για το θέμα, διεξάγεται ειδική εμπεριστατωμένη μελέτη από το ΤΕΠΑΚ όπου θα καθοριστούν τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οι ελάχιστες επιδόσεις που πρέπει να επιτυγχάνουν τα προϊόντα αναλόγως της προβλεπόμενης χρήσης και το μέγεθος τους.

Άλλο θέμα που απασχόλησε την επιτροπή αφορούσε την πυροπροστασία των μεταλλικών επικαλύψεων κτιρίων.

Αντιπρόσωπος του CYS συμμετέχει σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 128.