Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποιήσης CYS TC 18 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Η  Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποιήσης CYS TC 18 Ευρωκώδικες παρακολουθεί τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 250 Εurocodes και των Υποεπιτροπών της.

Η σύνθεση της CYS TC 18 Eυρωκώδικες ανανεώθηκε το 2018 για την τριετία 2018 – 2021.

Για την καλύτερη εποπτεία αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση στην εξέλιξη τόσο των Ευρωκωδίκων όσο και των Εθνικών Προσαρτημάτων (National Annexes),η ολομέλεια της Επιτροπής CYSTE 18, προχώρησε στην σύσταση 8 Υποεπιτροπών.

Οι υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί είναι οι ακόλουθες

CYS TC 018 SC 00 & 01 Basis of Structural Design & Actions on Structures  
CYS TC 018 SC 02 Design of Concrete Structures    
CYS TC 018 SC 03 & 04 Design of Steel Structures & Design of Composite Steel and Concrete Structures
CYS TC 018 SC 05 Design of Timber Structures    
CYS TC 018 SC 06 Design of Masonry Structures    
CYS TC 018 SC 07 Geotechnical Design    
CYS TC 018 SC 08 Design of Structures For Earthquake Resistance    
CYS TC 018 SC 09 Design of Aluminium Structures