Ευρωπαικές Επιτροπές (Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική)

Η θεματολογία με την οποία δραστηριοποιούνται οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές έχει ως εξής:
 
 
 

TC 2
Περιστρεφόμενα μηχανήματα

Η επιτροπή εκπονεί τα εναρμονισμένα πρότυπα που καθορίζουν τις προδιαγραφές και τους κανόνες εφαρμογής για τις περιστρεφόμενες μηχανές, οι οποίες βασίζονται στη δημοσίευση 34 της IEC "Ηλεκτρικές περιστρεφόμενες μηχανές", και τα εξαρτήματα τους καθώς επίσης τα πρότυπα σχετικά με τις μηχανικές ταλαντώσεις αυτών των μηχανών. Η έμφαση δίνεται κυρίως σε θέματα που δεν έχουν προταθεί ήδη στην IEC TC 2 ή σε μια από τις ομάδες εργασίας της εν λόγω επιτροπής.

 

TC 8X
Συστήματα ηλεκτρικού ενεργειακού εφοδιασμού
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη να ετοιμάσει το απαραίτητο πλαίσιο και να συντονίσει την ανάπτυξη των προτύπων της CENELEC, σε συνεργασία με άλλες τεχνικές επιτροπές,  με στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας των συστημάτων εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας στις ελεύθερες αγορές.

 

TC 9X
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές για τους σιδηροδρόμους
Η επιτροπή ασχολείται με την τυποποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές σιδηροδρόμων, είτε στα οχήματα είτε στις σταθερές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αστικής μεταφοράς.

 

TC 11
Εναέριες ηλεκτρικές γραμμές που υπερβαίνουν το 1 kV εναλλασσόμενου ρεύματος (1.5kV συνεχές ρεύμα)
- Προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις εναέριες ηλεκτρικές γραμμές.
- Τα πρότυπα καθορίζουν τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται κατά τη σχεδίαση και κατασκευή μιας εναέριας γραμμής, με σκοπό η γραμμή να είναι κατάλληλη για το σκοπό της όσον αφορά την ασφάλεια των ατόμων, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι δημοσιεύσεις της CENELEC, της CEN και της IEC και άλλα σχετικά έγγραφα εξετάζονται από την εν λόγω επιτροπή.

 

TC 13
Εξοπλισμός για την ηλεκτρική ενεργειακή μέτρηση και τον έλεγχο φορτίων
Η επιτροπή προετοιμάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα (χρησιμοποιεί όποτε είναι δυνατόν τα πρότυπα IEC) για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενεργειακής μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων (όπως οι μετρητές Watt, μετρητές Var, οι χρονικοί διακόπτες, ο εξοπλισμός για τον έλεγχο των φορτίων) συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων ηλεκτρονικών μορφών αυτών των συσκευών και εξαρτημάτων τους.

 

TC 14
Μετασχηματιστές
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους μετασχηματιστές και άλλα εξαρτήματα, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα της Επιτροπής TC 14,  SC 14B και 14C της IEC.

 

TC 17AC
Πίνακες διανομής και πίνακες ελέγχου υψηλής τάσεως
Η επιτροπή εκπονεί τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους πίνακες διανομής και τους πίνακες ελέγχου υψηλής τάσης συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτημάτων τους για εναλλασσόμενο ρεύμα 1 KV και συνεχές ρεύμα 1.5 KV.
Σημείωση: Γενικά, όλα τα πρότυπα της IEC  υιοθετούνται ως Ευρωπαϊκά  μέσω της συμφωνίας της Δρέσδης. Παράλληλα η επιτροπή:
- προετοιμάζει και αναθεωρεί τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους πίνακες διανομής με αέριο στους όποιους η σχεδιαστική πίεση είναι υψηλότερη από την ατμοσφαιρική πίεση,
- παρακολουθεί και υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες που αφορούν την τυποποίηση στον τομέα των πινάκων διανομής και ελέγχου υψηλής τάσης προκειμένου να εκπονηθούν πρότυπα τα οποία είναι κατάλληλα να καλύψουν τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

 

TC 17B
Πίνακες διανομής και πίνακες ελέγχου χαμηλής τάσης συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης στις διαστάσεις
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις συσκευές χαμηλής τάσης, βασισμένη στα τελικά διεθνή πρότυπα (που προετοιμάζονται από  την επιτροπή της  IEC SC 17B).

 

TC 20
Ηλεκτρικά καλώδια
Η επιτροπή εκπονεί τα εναρμονισμένα πρότυπα στον τομέα των μονωμένων αγωγών, καλωδίων και εύκαμπτων καλωδίων για πρίζες και των εξαρτημάτων τους για χαμηλή και υψηλή τάση με εξαίρεση τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες.

 

TC 21X
Βοηθητικά κύτταρα και μπαταρίες
Η επιτροπή εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες τυποποίησης για τα βοηθητικά κύτταρα και μπαταρίες:
-  μελετά και υιοθετεί τα έγγραφα της επιτροπής της IEC TC 21/SC 21Α ως πρότυπα της CENELEC,  
- προετοιμάζει τα πρότυπα που αφορούν τα προϊόντα, τις βασικές απαιτήσεις και τις μεθόδους,
- προετοιμάζει τα πρότυπα ασφάλειας και τους σχετικούς κώδικες πρακτικής,
- εξετάζει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα προϊόντα.

 

TC 22X
Ηλεκτρονικά
Η επιτροπή προετοιμάζει τα πρότυπα που εξετάζουν τα ηλεκτρονικά.
Η επιτροπή ασχολείται με τα πρότυπα για τον εξοπλισμό, τα συστατικά μέρη τους (ειδικά ηλεκτρονικές συσκευές) και τις επεκτάσεις τους. Τα πρότυπα για τους μετατροπείς ισχύος εξετάζονται από κοινού από την TC 22X και τις αρμόδιες επιτροπές προϊόντων.
Από τις εργασίες της επιτροπής εξαιρούνται:
- μετατροπείς για τα κινητά σιδηροδρομικά οχήματα
- μετατροπείς και εξοπλισμός φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα
- πομποί για τις τηλεπικοινωνίες
- αυξομειωτές έντασης φωτισμού για το φωτισμό.

 

TC 23B
Διακόπτες για οικιακή χρήση και για σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους χειροκίνητους διακόπτες γενικού τύπου, με μια εκτιμημένη τάση που δεν υπερβαίνει τα 440 V και ένα εκτιμημένο ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 63 Α, οι οποίοι προορίζονται για οικιακή χρήση και για τις  σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε υπαίθρια.

 

TC 23Ε
Ασφαλειοδιακόπτες και σχετικές συσκευές για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους ηλεκτρικούς ασφαλειοδιακόπτες που χρησιμοποιούνται για προστασία από υπερτάσεις, για τις συσκευές που προστατεύουν από την ηλεκτροπληξία και όλα τα σχετικά εξαρτήματα. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές.

 

TC 26Α
Εξοπλισμός ηλεκτροκόλλησης
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη δοκιμή, τη χρήση και την ασφάλεια του εξοπλισμού ηλεκτροκόλλησης.

 

TC 26B
Ηλεκτρική συγκόλληση αντίστασης
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού συγκόλλησης αντίστασης με στόχο τη βελτίωση της ηλεκτρικής ασφάλειας.

 

TC 31
Ηλεκτρικές συσκευές για τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες: Γενικές απαιτήσεις

Η επιτροπή εκπονεί πρότυπα που αναφέρονται στις γενικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών στις εκρηκτικές ατμόσφαιρες και σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών, με τύπο προστασίας "ο", τύπο προστασίας "q" καθώς και άλλους τύπους ενώ παράλληλα συντονίζει την εργασία των υποεπιτροπών που εξετάζουν τον τομέα της τυποποίησης που ασχολείται με τις ηλεκτρικές συσκευές στις εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

 

TC 34Z
Συσκευές φωτισμού και σχετικός εξοπλισμός  
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα στον τομέα φωτισμού, εξαιρουμένων των λαμπτήρων.

 

TC 36Α
Δακτύλιοι μόνωσης  
Η επιτροπή εκπονεί τα εναρμονισμένα πρότυπα για δακτυλίους που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές συσκευές, στους μετασχηματιστές και στις εγκαταστάσεις.

 

TC 37A
Διάταξη προστασίας υπέρτασης χαμηλής τάσης
Η επιτροπή  προετοιμάζει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ENs), τις τεχνικές προδιαγραφές (TS) και τις τεχνικές εκθέσεις (TRs) που αφορούν το θέμα αυτό. Τα έγγραφα αυτά ασχολούνται με τις διατάξεις προστασίας υπέρτασης χαμηλής τάσης (SPDs) για την προστασία από τις υπερτάσεις λόγω της αστραπής ή/και άλλες παροδικές υπερτάσεις και την επιλογή και την εφαρμογή τους. Αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα με  τάσεις που να μην υπερβαίνουν τα 1000 V εναλλασσόμενο ρεύμα ή τα 1500 V συνεχές ρεύμα.

 

TC 38X
Μετασχηματιστές οργάνων
Η επιτροπή προετοιμάζει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον ηλεκτρονικό, ηλεκτρομαγνητικό και χωρητικό εξοπλισμό που μετασχηματίζει την τάση και το ρεύμα που τροφοδοτεί όργανα και προστατευτικές συσκευές.

 
TC 40XA
Πυκνωτές και υλικά καταστολής EMI
Η επιτροπή προετοιμάζει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που απαιτούνται για να διευκολύνονται οι εμπορικές συναλλαγές των Ευρωπαίων χρηστών και κατασκευαστών, στις ακόλουθες περιοχές:
α) Πυκνωτές, σταθεροί και μεταβλητοί, για τη χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
β) Πυκνωτές, αντιστάσεις και πηνία, και συνδυασμοί αυτών, που χρησιμοποιούνται για την καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβάσεων.
γ) Δίκτυα και ολοκληρωμένα παθητικά κυκλώματα που περιέχουν πυκνωτές, ή συνδυασμούς αντιστάσεων, πυκνωτών και πηνίων.
Σημείωση:
Αυτή η επιτροπή δεν εξετάζει:
- Πυκνωτές φωτισμού.
- Πυκνωτές και φίλτρα ισχύος, που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της  TC 33 της IEC.
 
TC 40XB
Αντιστάσεις
Η επιτροπή ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
-προετοιμάζει τις προδιαγραφές για τις σταθερές και μεταβλητές αντιστάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις CECC 00.111,
-προετοιμάζει τα πρότυπα και τις οδηγίες σχετικά με τις σταθερές και μεταβλητές αντιστάσεις, οι οποίες απαιτούνται για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών των Ευρωπαίων χρηστών και κατασκευαστών,
- συνεργάζεται με άλλες επιτροπές της CENELEC ώστε να εκπονηθεί ένα σύστημα προδιαγραφών και προτύπων που να είναι ευέλικτο και ομοιογενές,
- συνεργάζεται με τις Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές IEC, και πιο ειδικότερα με τις TC 40, TC 91 και TC 104, ώστε να προωθηθεί η σύγκλιση των δύο συστημάτων. Η συνεργασία με την TC 40 περιλαμβάνει και την παράλληλη ψηφοφορία για παρόμοια έγγραφα όπου αυτό είναι δυνατόν.
 
TC 44X
Ασφάλεια των μηχανημάτων: ηλεκτροτεχνικές πτυχές
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα συστήματα των μηχανών. Ο εξοπλισμός που καλύπτεται αρχίζει  από το σημείο της σύνδεσης του ηλεκτρικού εφοδιασμού στη μηχανή.
Παράλληλα προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για την ασφάλεια του εξοπλισμού, που χρησιμοποιεί ηλεκτροτεχνολογία, ώστε να ικανοποιούν τα μηχανήματα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 
TC 46X
Καλώδια επικοινωνίας
Η επιτροπή συμβάλλει στην καθιέρωση των προτύπων σχετικά με τα σύρματα, τα συμμετρικά καλώδια, τα ομοαξονικά καλώδια και τους κυματοδηγούς με μεταλλικούς αγωγούς που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, στη μετάδοση δεδομένων, στις ραδιοσυχνότητες και στον εξοπλισμό σήμανσης.
 
TC 55
Ελικοειδή καλώδια
Η επιτροπή παρακολουθεί τις δραστηριότητες της IEC λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές ανάγκες στον τομέα των ελικοειδών καλωδίων, ενώ παράλληλα βασίζεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές και προετοιμάζει νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκεί όπου διαπιστώνει ανάγκη.
 
TC 59X
Πληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Η επιτροπή καθορίζει τις κατάλληλες εναρμονισμένες μεθόδους ελέγχου για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών που παρουσιάζονται στον καταναλωτή για πληροφόρηση, παραδείγματος χάριν στοιχεία στιγμιαίας ενέργειας και κατανάλωσης νερού καθώς επίσης και επίπεδα θορύβου.
 
TC 61
Ασφάλεια οικιακών και άλλων παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών
Η επιτροπή εναρμονίζει τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα που εστιάζονται στις απαιτήσεις ασφάλειας για τις οικιακές και άλλες παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές και εκεί όπου υπάρχει ανάγκη εκπονεί νέα εναρμονισμένα πρότυπα για τις συσκευές αυτές. Όλες οι απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή αυτή.
 
TC 61F  
Ασφάλεια των χειροκίνητων και μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων με κινητήρα
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα χειροκίνητα και μεταφερόμενα ηλεκτρικά εργαλεία βασισμένη στα εγκεκριμένα διεθνή πρότυπα.
 
TC 62
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν την κατασκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (στον ιατρικό, κτηνιατρικό, χειρουργικό και οδοντιατρικό τομέα) ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές και εξαλειφθούν τα τεχνικά εμπόδια.
 
TC 64
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και προστασία από ηλεκτροπληξία
Η επιτροπή προετοιμάζει εναρμονισμένα πρότυπα:
- σχετικά με την προστασία από ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκύψει από τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα συστήματα που δεν έχουν όριο τάσης,
- για το σχέδιο, την τοποθέτηση και την επαλήθευση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, εκτός από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τις ακόλουθες επιτροπές της CENELEC: TC 9X, TC 44X,
- σε συνεργασία με την TC 99X, σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις για το σχέδιο, την εγκατάσταση και την επαλήθευση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων με τάσεις από 1kV μέχρι 35 kV.
Το αντικείμενο των προτύπων που εκπονούνται  είναι:
- ο καθορισμός των απαιτήσεων για το σχέδιο, την εγκατάσταση και την επαλήθευση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας και το συντονισμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού,
- ο καθορισμός των απαιτήσεων ασφαλείας για την προστασία από την ηλεκτροπληξία,
- ο καθορισμός των απαιτήσεων ασφαλείας για την προστασία από άλλους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας,
- η διευκόλυνση των ευρωπαϊκών συναλλαγών που μπορούν να παρακωλυθούν από διαφορές στους εθνικούς κανονισμούς.
Τα πρότυπα δεν καλύπτουν τα μεμονωμένα στοιχεία του ηλεκτρικού εξοπλισμού εκτός από την επιλογή και την εγκατάσταση τους σε ένα χώρο.
 
TC 65CX
 Fieldbus
Η επιτροπή διαμορφώνει τα πρότυπα για fieldbus και όλες τις εφαρμογές του, για τις βιομηχανικές διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου.
 
TC 72
Αυτόματοι έλεγχοι για οικιακή χρήση
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα με όλους τους σχετικούς κανόνες για την έμφυτη ασφάλεια, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εφαρμογή της ασφάλειας και τον έλεγχο των αυτόματων ηλεκτρικών συσκευών ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις συσκευές και σε άλλες βοηθητικές συσκευές, ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές για οικιακή χρήση όπως αυτές για την κεντρική θέρμανση, τον κλιματισμό κ.λ.π.
 
TC 76
Οπτική ασφάλεια ακτινοβολίας και εξοπλισμός λέιζερ
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα στον τομέα του εξοπλισμού που αφορά τα λέιζερ και την ακτινοβολία. Επίσης στα πρότυπα αναφέρονται εκείνα τα χαρακτηριστικά  που προσδιορίζουν τον εξοπλισμό και που είναι ουσιαστικά  για την ασφαλή χρήση του. Ανάμεσα στις δραστηριότητες της επιτροπής περιλαμβάνεται και η εκπόνηση προτύπων που καθορίζουν τα όρια της ανθρώπινης έκθεσης στην οπτική ακτινοβολία από τεχνητές πηγές.
 
TC 78
Εξοπλισμός και εργαλεία για την εργασία
Η επιτροπή προετοιμάζει τα πρότυπα της CENELEC για τον εξοπλισμό, τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κοντά στα ηλεκτρικά συστήματα ή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 
TC 79
Συστήματα συναγερμών
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συστήματα ανίχνευσης, συναγερμών και ελέγχου για την προστασία ατόμων ή/και ιδιοκτησίας, και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα συστήματα συναγερμών εισβολής, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τα συστήματα προστασίας περιφέρειας, τα συνδυασμένα συστήματα συναγερμού έναντι φωτιάς, τα συστήματα κλειστού κυκλώματος (CCTV), αλλά και άλλα συστήματα συναγερμού σχετικά με την ασφάλεια.
 
TC 81X
Προστασία από αστραπές
Η επιτροπή προετοιμάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις οδηγίες για την προστασία των κτιρίων, των οικοδομών και των κατασκευών καθώς επίσης και των προσώπων, των  υπηρεσιών από τις αστραπές.
 
TC 82
Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα
Η επιτροπή προετοιμάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα συστήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και  για όλα τα συστατικά που απαρτίζουν ολόκληρο το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Η επιτροπή TC 82 αναπτύσσει πρότυπα εξειδικευμένου  χαρακτήρα σε τομείς όπου υπάρχουν  ευρωπαϊκές ανησυχίες.
 
TC 86Α
Οπτικές ίνες και καλώδια οπτικών ινών
Η επιτροπή προετοιμάζει τις προδιαγραφές για τις οπτικές ίνες και τα καλώδια οπτικών ινών, εξαιρουμένων των τύπων μετάδοσης εικόνας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγγράφου CECC 00.111.
 
TC 86BXA
Διασυνδεδεμένες οπτικές ίνες, παθητικά και συνδετικά υλικά
Η επιτροπή προετοιμάζει  και εκπονεί τα Eυρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές για τις διασυνδεδεμένες  οπτικές ίνες, τα παθητικά και συνδετικά υλικά τους.
 
TC 88
Ανεμογεννήτριες
Η επιτροπή προετοιμάζει τα προσχέδια προτύπων για τα συστήματα των ανεμογεννητριών στηριζόμενη σε ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας που εκπονήθηκε βάση των εντολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποίηση στον τομέα αυτό. 
ΤC 97
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για το φωτισμό και τους φάρους καθοδήγησης των αεροδιαδρόμων.
Η επιτροπή προετοιμάζει τα πρότυπα για το σχέδιο, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του αεροναυτικού επίγειου φωτισμού των αεροδιαδρόμων.
Η δραστηριότητα της επιτροπής καλύπτει τις απαιτήσεις που ισχύουν για ολόκληρο το σύστημα από την πηγή ενέργειας μέχρι και συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών που χρησιμοποιούνται στον αεροναυτικό επίγειο φωτισμό.
Η δραστηριότητα της επιτροπής δεν καλύπτει:
- ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τυποποιήθηκαν ήδη από την TC 64
- φωτιστικά μη χρησιμοποιημένα ως αεροναυτικά επίγεια φώτα που τυποποιούνται από την TC 34
- ειδικά καλώδια για το σταθερό κύκλωμα τρέχουσας σειράς που τυποποιείται από την TC 20
Σημείωση: Οι λειτουργικές απαιτήσεις για τα αεροναυτικά επίγεια φώτα διευκρινίζονται στο παράρτημα 14 της Συνθήκης σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία (τόμος Ι, σχέδιο αεροδρομίων και διαδικασίες).
 
TC 99X
Εγκαταστάσεις ισχύος που υπερβαίνουν το 1 kV εναλλασσόμενο ρεύμα (1.5 kV συνεχές ρεύμα)
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης (που υπερβαίνουν το 1 kV εναλλασσόμενο ρεύμα ή 1.5kV συνεχές ρεύμα) που βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο ή υπαίθρια, συμπεριλαμβανομένης της γείωσης. Τα πρότυπα καθορίζουν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, και την επιλογή και την εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ατόμων και η κατάλληλη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Τα πρότυπα δεν ισχύουν για εξοπλισμό εργοστασίου και τύπου δοκιμών, αλλά είναι σχετικά με την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού.
Τα πρότυπα δεν ισχύουν στις εναέριες και υπόγειες γραμμές μεταξύ των εγκαταστάσεων.
 
TC 106X
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο ανθρώπινο περιβάλλον
Το TC 106X εξετάζει τις διάφορες πτυχές της έκθεσης των ανθρώπων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνότητας από 0 Hz μέχρι 300 GHz.
 
TC 107X
Διαχείριση διαδικασιών για την αεροναυτική ηλεκτρονική
Η επιτροπή αναπτύσσει τα πρότυπα διαχείρισης διαδικασιών στα συστήματα, τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στον τομέα της αεροναυτικής ηλεκτρονικής. Η αεροναυτική ηλεκτρονική περιλαμβάνει την ηλεκτρονική που χρησιμοποιείται στις εμπορικές, αστικές και στρατιωτικές αεροδιαστημικές εφαρμογές.
Οι εργασίες της TC 107X λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ευρωπαϊκές ανάγκες π.χ. στον τομέα των οικολογικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών όπως η διάθεση ή η ανακύκλωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προηγούμενης εργασίας των επιτροπών BTTF 91-3 και BTTF 101-3.
Επιπλέον, η επιτροπή CLC/TC 107X εξασφαλίζει ότι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές απαιτήσεις αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην TC 107 της IEC.
 
TC 108
Ασφάλεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσα στους τομείς της ακουστικής/τηλεοπτικής, τεχνολογίας πληροφοριών και τεχνολογίας επικοινωνιών
Η επιτροπή αυτή
- εξετάζει την υιοθέτηση από την CENELEC των τεχνικών εργασιών της IEC/TC 108 και  συντονίζει την συνεργασία με άλλους τεχνικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο π.χ. με τον ETSI ούτως ώστε να συνεχιστεί η αναθεώρηση του EN 60950 που εκπονήθηκε από την TC 74 και του EN 60065 από την TC 92 για όσο διάστημα υπάρχει η ανάγκη αυτή.
- εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρότυπα της IEC, όπως οι κοινές τροποποιήσεις, οι ειδικοί εθνικοί όροι και οι αποκλίσεις τύπου Α, δημιουργείται μόνο εκεί όπου υπάρχει σαφή και δικαιολογημένη ευρωπαϊκή ανάγκη.
- επιλύει τα ερωτήματα εφαρμογής που εμπίπτουν στις δραστηριότητες της CLC/TC 108 π.χ. ερωτήματα που δημιουργούνται από τις συνεδριάσεις του λειτουργικού προσωπικού του CCA σχετικά με τα πρότυπα.
- ενημερώνει την IEC/TC 108 για τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις έτσι ώστε να μπορούν να συνυπολογιστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των πρότυπων από IEC/TC 108 .
 
TC 111X
Περιβάλλον
Η επιτροπή
- εξετάζει τις περιβαλλοντικές πτυχές για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και τα συστήματα τους.
- προωθεί τις δραστηριότητες της CENELEC σχετικά με τη μείωση των καταστρεπτικών επιδράσεων των ηλεκτροτεχνικών δραστηριοτήτων/προϊόντων/συστημάτων στο φυσικό περιβάλλον.
- ενισχύει τις συνεργασίες της CENELEC στον τομέα του περιβάλλοντος με το σύστημα του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου (ειδικότερα μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
- προετοιμάζει το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη των προτύπων, και σε συνεργασία με άλλες τεχνικές επιτροπές της CENELEC, συντονίζει την εκπόνηση όλων των αναγκαίων εγγράφων τυποποίησης.
- βοηθά τις επιτροπές προϊόντων στην επεξεργασία των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των προτύπων των προϊόντων προκειμένου να ενθαρρύνει τις κοινές τεχνικές προσεγγίσεις και λύσεις για παρόμοια προβλήματα και να προωθήσει τη συνέπεια στα πρότυπα της CENELEC.
- συνεργάζεται με αναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης και άλλες σχετικές οργανώσεις για τα θέματα κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
- επικοινωνεί και να δίνει συμβουλές στο Τεχνικό Συμβούλιο της CENELEC και στις Τεχνικές Επιτροπές για θέματα σχετικά με  περιβαλλοντικά ζητήματα. 
 
TC 204
Ασφάλεια του ηλεκτροστατικού εξοπλισμού βαφής και ραφιναρίσματος
Η επιτροπή προετοιμάζει πρότυπα που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για την προστασία από τις ηλεκτροπληξίες υψηλής τάσης στην κατασκευή, τη δοκιμή και τη χρήση εξοπλισμού ηλεκτροστατικής βαφής και ραφιναρίσματος με ψεκασμό άφλεκτου υλικού.
 
TC 205
Ηλεκτρονικά συστήματα σπιτιών και οικοδόμησης (HBES)
Η επιτροπή αυτή προετοιμάζει τα πρότυπα που καλύπτουν όλες τις πτυχές των ηλεκτρονικών συστημάτων οικίας και οικοδόμησης σε σχέση με την κοινωνία των πληροφοριών.
Λεπτομερέστερα: Προετοιμάζει πρότυπα που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών και πτυχών ελέγχου και διαχείρισης άλλων εφαρμογών εσωτερικά και εξωτερικά από τα σπίτια και τα κτήρια, συμπεριλαμβανομένων των πυλών σε διαφορετικά μέσα μετάδοσης και τα κοινά δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ηλεκτρικής και λειτουργικής ασφάλειας. Η TC 205 δεν προετοιμάζει πρότυπα συσκευών αλλά τις απαραίτητες απαιτήσεις απόδοσης και το απαραίτητο υλικό και λογισμικό διασύνδεσης. Τα πρότυπα πρέπει να διευκρινίζουν τις δοκιμές συμμόρφωσης. Η TC 205 εκτελεί  εργασίες σε στενή συνεργασία με τη σχετική τεχνική επιτροπή της CENELEC και εκείνες στην CEN και στον ETSI.
 
TC 205A
Κεντρικά συστήματα επικοινωνίων
Η επιτροπή αυτή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν γραμμές εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης ή  καλωδίωση κτηρίων ως μέσο μετάδοσης και χρησιμοποιούν συχνότητες από 3 kHz μέχρι και 30 MHz.
 
TC 206
Καταναλωτικός εξοπλισμός για την ψυχαγωγία και πληροφορίες και σχετικά υποσυστήματα
Η επιτροπή αναπτύσσει πρότυπα για ακουστικά, τηλεοπτικά  συστήματα και υποσυστήματα πολυμέσων αλλά και εξοπλισμό για καταναλωτική χρήση.
Αυτό περιλαμβάνει:
- αποδέκτες  για τις υπηρεσίες δορυφορικών, επίγειων και ραδιοφωνικών αναμεταδόσεων συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δεδομένων,
- απεικόνιση, καταγραφή και αναπαραγωγή του εξοπλισμού και των συστατικών του,
- διεπαφές και διασυνδέσεις μεταξύ του εξοπλισμού,
- διεπαφές χρήστη,
- υπέρυθρα συστήματα και εξοπλισμός,
- μέθοδοι μέτρησης,
- εναρμόνιση των σχετικών προτύπων της IEC.
 
TC 209
Καλωδιακά δίκτυα για τα τηλεοπτικά, ηχητικά σήματα και τις υπηρεσίες αλληλοεπίδρασης
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα στον τομέα των καλωδιακών δικτύων συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των συστημάτων και των εγκαταστάσεων
- για την άκρο-υποδοχή, την επεξεργασία και τη μετάδοση των σημάτων ήχου και τηλεόρασης και των σχετικών σημάτων δεδομένων και
- για την επεξεργασία, διασύνδεση και μετάδοση όλων τα ειδών σημάτων για τις υπηρεσίες αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μετάδοσης.
- για όλα τα είδη δικτύων όπως
- CATV - δίκτυα
- MATV - δίκτυα και SMATV - δίκτυα
- Ατομικά δίκτυα λήψης 
και όλα τα είδη εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται σε τέτοια δίκτυα.
Οι δραστηριότητες τυποποίησης της εν λόγω επιτροπής επεκτείνονται από τις κεραίες, τις ειδικές εισαγωγές πηγής σημάτων στο άνω άκρο ή άλλα σημεία διεπαφών στο δίκτυο μέχρι το τελικό τερματικό. Επομένως η τυποποίηση οποιονδήποτε τερματικών χρηστών (δηλ. δέκτες, αποκωδικοποιητές, τερματικά πολυμέσων κ.λ.π.) όπως και οποιονδήποτε ομοαξονικών και οπτικών καλωδίων και εξαρτημάτων αποκλείεται από τις δραστηριότητες της επιτροπής αυτής.
 
TC 210
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
Η επιτροπή προετοιμάζει τα πρότυπα και τις οδηγίες EMC με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της οδηγίας EMC και άλλων Ευρωπαϊκών οδηγιών που περιέχουν αναφορές στην EMC και  συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στην CENELEC.
 
TC 213
Διαχείριση καλωδίων
Η επιτροπή προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα για τη διαχείριση καλωδίων, την προστασία καλωδίων και άλλα υποστηρικτικά προϊόντα καλωδίων συμπεριλαμβανομένου των:
- των άκαμπτων αγωγών και μεταλλικών συναρμολογήσεων, των μονωτικών και σύνθετων υλικών τους
- των εύκαμπτων αγωγών και μεταλλικών συναρμολογήσεων, των μονωτικών και σύνθετων υλικών τους
- των ηλεκτρικών συστημάτων ζεύξης και διοχέτευσης του μετάλλου, των μονωτικών και σύνθετων υλικών τους
- της υποστήριξης καναλιών.
 
TC 215
Ηλεκτροτεχνικές πτυχές του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
Η επιτροπή
- συντονίζει την τυποποίηση στον τομέα των ηλεκτροτεχνικών πτυχών του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς τυποποίησης
- προετοιμάζει τα εναρμονισμένα πρότυπα (EN ή/και ENV) ή συνεισφέρει στην εκπόνηση των προτύπων του ETSI (ETS ή/και I-ETS) για τη διαχείριση καλωδίων επικοινωνίας (π.χ. πτυχές εγκατάστασης και διαμόρφωσης για το ISDN, το τοπικό LAN, και άλλα) σε όλους τους τύπους εγκατάστασης καθώς επίσης και για τους συγκεκριμένους κανόνες εγκατάστασης για τον εξοπλισμό
- χρησιμεύει ως μεσολαβητής σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου βάσει της συμφωνίας μεταξύ CENELEC-ETSI, ο ETSI υποδεικνύει στην CENELEC την ανάγκη ανάπτυξης δραστηριοτήτων τυποποίησης σε ορισμένους τομείς. Παράλληλα προσδιορίζει την αρμόδια TC μέσα στους κόλπους της CENELEC, και αναθέτει τη τεχνική εργασία στην αρμόδια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Όπου η αρμόδια TC μέσα στην CENELEC δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η TC 215 έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες τυποποίησης στον εν λόγω τομέα
- αναθεωρεί τα διεθνή αποτελέσματα τυποποίησης του ISO/IEC JTC1 όσον αφορά τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών στον τομέα της καλωδίωσης εγκαταστάσεων πελατών.
 
TC 216
Ανιχνευτές αερίου
Η επιτροπή τυποποιεί τις γενικές και συγκεκριμένες απαιτήσεις για την κατασκευή, την ασφάλεια, την απόδοση και τη δοκιμή ηλεκτρικών συσκευών που ανιχνεύουν την παρουσία αερίου ή ατμού και παρέχουν ένδειξη συναγερμού ή/και άλλης εξωτερικής λειτουργίας, και προειδοποιούν για κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς ή υγείας. Οι εργασίες τυποποίησης της TC 216 αφορούν τους εσωτερικούς ανιχνευτές αερίου και εκείνους τους βιομηχανικούς και εμπορικούς ανιχνευτές αερίου που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της CLC/SC 31-9. Επίσης παρέχει πληροφορίες και οδηγίες, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με την επιλογή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία τέτοιων συσκευών.
 
TC 218
Προσόντα εργολάβων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Η επιτροπή προετοιμάζει προσχέδια προτύπων που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά γενικά κριτήρια και τις αναφορές για τα προσόντα των ηλεκτρολόγων που αναλαμβάνουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, τηλεπικοινωνιακές αλλά και κάθε άλλου τύπου ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της οδηγίας 93/37/EEC. Τα προσόντα είναι γενικά και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένου τύπου συμβάσεις.
Πεδίο: Η εργασία της Τεχνικής Επιτροπής στοχεύει στα προσόντα των εργολάβων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάτω από την εφαρμογή της οδηγίας 93/37/EEC.