Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (Μεταφορές & Συσκευασίες)

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 13 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών & Συσκευασιών στα πιο κάτω θέματα. Οι επιτροπές αυτές έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν 7 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

 • CEN/TC 015 - Inland navigation vessels
 • CEN/TC 119 - Swap bodies for combined goods transport
 • CEN/TC 146 - Packaging machines – Safety
 • CEN/TC 245 - Leisure accommodation vehicles
 • CEN/TC 253 - Self adhesive tapes
 • CEN/TC 256 - Railway applications
 • CEN/TC 261 - Packaging
 • CEN/TC 274 - Aircraft ground support equipment
 • CEN/TC 278 - Road transport and traffic telematics
 • CEN/TC 280 - Offshore containers
 • CEN/TC 296 - Tanks for transport of dangerous goods
 • CEN/TC 301 - Electrically propelled road vehicles
 • CEN/TC 320 - Transport - Logistics and services
Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: