της Έλενας Δημοσθένους*

Υπό το φως της εξελισσόμενης κατάστασης της επιδημίας του κορωνoϊού στην Ευρώπη, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN), ύστερα από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε ένα νέο καθοδηγητικό έγγραφο για μάσκες κάλυψης προσώπου (μάσκες φραγμού) για την προστασία της κοινότητας και την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Πρόκειται για το νέο, εθελοντικής χρήσης, CWA 17553:2020 ‘Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use’ που καθορίζει απαιτήσεις αναφορικά με μάσκες φραγμού, μίας ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για χρήση από ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.

Η έκδοση του εγγράφου αυτού, αποτελεί το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας αριθμού εμπειρογνωμόνων από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν εκδώσει εθνικές προδιαγραφές για τις μάσκες φραγμού στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τη σταδιακή άρση των μέτρων αλλά και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Το CWA 17553:2020 καθορίζει ανάμεσα σε άλλα, απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τα υλικά και την κατασκευή μασκών φραγμού, οδηγίες χρήσης, καθαρισμού και απόρριψης, μεθόδους ελέγχου κ.α. Περιέχει προδιαγραφές για μάσκες φραγμού σε διάφορα μεγέθη, για ενήλικες και παιδιά, και επιπλέον περιλαμβάνει παραρτήματα με χρήσιμα παραδείγματα αλλά και με οδηγίες με τις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν τέτοιες μάσκες φραγμού.

Όπως αναφέρεται και στο CWA 17553:2020, αυτές οι μάσκες φραγμού δεν προορίζονται για χρήση από άτομα που εμφανίζουν οι ίδιοι, ή έρχονται σε επαφή με άτομα που εμφανίζουν, οποιαδήποτε κλινικά συμπτώματα ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης, καθώς δεν αποτελούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ούτε και εξοπλισμό προστασίας, γι’ αυτό και δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών και οδηγιών για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμών για τις ιατρικές μάσκες, γνωστές ως χειρουργικές, οι οποίες αποτελούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρέπει να φέρουν και σήμανση CE, καθορίζονται στο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods. Η αρμόδια αρχή για τις ιατρικές μάσκες, είναι η Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Υγείας.

Αντίστοιχα, οι απαιτήσεις για τις μάσκες προστασίας, οι οποίες αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας και επίσης πρέπει να φέρουν σήμανση CE, καθορίζονται στο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking. Η αρμόδια αρχή για τα μέσα ατομικής προστασίας, είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το νέο CWA 17553:2020 και τα πρότυπα CYS EN 14683:2019 και CYS EN 149:2001+A1:2009, καθώς και άλλα 19 επιπλέον πρότυπα που αφορούν ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διατίθενται, μετά από σχετική απόφαση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και των μελών τους, χωρίς χρέωση από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όλα τα πιο πάνω πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), στα τηλέφωνα 22411413/4 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

*Η Έλενα Δημοσθένους (BSc Χημεία, ΜΒΑ) εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).