* του Χρίστου Παπαγεωργίου

Λειτουργός Τυποποίησης CYS

Πολιτικός Μηχανικός

Πρωτόγνωρες είναι οι νέες συνθήκες διαβίωσης για όλους μας, όπου καλούμαστε οδυνηρά να συμβιβαστούμε με την νέα τάξη πραγμάτων που επιβλήθηκε ανά το παγκόσμιο. Δυστυχώς, ο κορωνοϊός COVID-19 βρίσκεται ανάμεσα μας εδώ και αρκετούς μήνες και θα συνεχίσει  να συνυπάρχει μαζί μας για αρκετό χρονικό διάστημα όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ωστόσο, η καθολική απομόνωση στο σπίτι ίσως να μην αποτελεί την ιδανικότερη λύση, αφενός για να διατηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της κοινωνίας και αφετέρου ν’ αποφύγουμε στο μέτρο του εφικτού, οποιεσδήποτε ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. Κατ’ επέκταση, η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων στους εργασιακούς χώρους είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά στα υπόψιν, αφού η μεταδοτικότητα του ιού στις εν λόγω κλειστές εγκαταστάσεις είναι υψηλή όπως επιδεικνύεται από τα επιδημιολογικά στοιχεία. Τα πρότυπα για την διαχείριση εξάπλωσης του ίου και την πρόληψη στους χώρους εργασίας, μπορούν να προσφέρουν λύσεις και η σωστή εφαρμογή τους αποτελεί ένα δυνατό σύμμαχο βοήθειας για την διαχείριση της κατάστασης.

Η διαχείριση εγκαταστάσεων είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του χώρου, του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ένα δομημένο περιβάλλον, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει την ικανότητα και τη λειτουργικότητα της κτιριακής εγκατάστασης σύμφωνα πάντοτε με τους στόχους και τους πόρους ενός οργανισμού. Φυσικά, οι επαγγελματίες διαχειριστές ενός δομημένου περιβάλλοντος, συνήθως λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ανθεκτικότητα και την αειφορία σαν παραμέτρους πρόληψης, όπου αυτό λειτουργεί αποδοτικά στην ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και στον χειρισμό ακραίων γεγονότων. Εξάλλου, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της Διεθνούς τεχνικής επιτροπής τυποποίησης ISO/TC 267 που επεξεργάζεται το υπό εκπόνηση Διεθνές πρότυπο ISO 41017 με τίτλο ‘Καθοδήγηση στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και πρόληψης επιδημιών στους χώρους εργασίας’, όσοι εφαρμόζουν τη σειρά ISO 41000 θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από τους υπόλοιπους για να διαχειριστούν την κατάσταση εν καιρώ πανδημίας.

Το ISO 41017, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, αποσκοπεί να διασφαλίσει την  προστασία και την υγεία των ανθρώπων μέσω της διαχείρισης εγκαταστάσεων ως απάντηση σε εστίες μόλυνσης σε όλους τους τύπους εργασιακών χώρων, προκειμένου να επιτευχθεί η κανονική λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού. Επιπρόσθετα, το πρότυπο θα καθορίζει τη γενική ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου πανδημίας, οργάνωση και ηγεσία, απαιτήσεις εργασίας για την απαιτούμενη πρόληψη, εγγύηση πόρων, διαχείριση και εποπτεία διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου, καθώς και απαιτήσεις βελτίωσης της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, παράμετροι οι οποίοι θα καθορίζονται στις σχετικές διαδικασίες, θα αφορούν διαχείριση και ρύθμιση προσωπικού, έλεγχο πληροφοριών, έλεγχο προμήθειας υλικού και εξοπλισμού, εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά με την πρόληψη, προσωπική προστασία των εργαζομένων, επιτόπια διαχείριση εγκαταστάσεων, επικοινωνία και συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών κ.α.

Βεβαίως, το εν λόγω πρότυπο θα ακολουθεί τις διαδικασίες και τις αρχές της υφιστάμενης σειράς Διεθνών προτύπων ISO 41000 και όπου εφαρμόζεται θα ισχύουν ήδη τα ακόλουθα:

Διασφάλιση συστήματος διαχείρισης κινδύνου

Η ενότητα 5.1 του ISO 41001:2018 ορίζει ότι ‘η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να επιδεικνύει ηγεσία και δέσμευση σε σχέση με το σύστημα ΔΕ’. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του κινδύνου στη ΔΕ είναι ευθυγραμμισμένη με την προσέγγιση του οργανισμού.

Προγραμματισμός για την πρόληψη και τη μείωση των ανεπιθύμητων καταστάσεων

Οι ενέργειες για την διαχείριση κινδύνων αλλά και ευκαιριών περιγράφονται στην ενότητα 6.1 Αυτό το μέρος του προτύπου βοηθά τους ΔΕ να προσδιορίζουν συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρήσεων και η ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.

Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία σχετικά με τους κινδύνους

Ο προγραμματισμός για την επικοινωνία είναι το κλειδί για την επιτυχία, λόγω του μεγάλου εύρους των υπηρεσιών και του εύρους των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν. Η ενότητα 7.4 παρέχει ένα πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να καθορίσουν την ανάγκη εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών που σχετίζονται με το σύστημα ΔΕ.

Συνεχής βελτίωσης των ελέγχων που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά γεγονότα

Η Ενότητα 9.3 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι περιοδικές προγραμματισμένες αναθεωρήσεις διαχείρισης των συστημάτων ΔΕ από το ανώτατο επίπεδο διαχείρισης του οργανισμού, διασφαλίζουν τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο συνοψίζοντας, η εμπειρία του τελευταίου χρόνου κατά την διάρκεια της πανδημίας και όχι μόνο, υπόδειξε ότι το σύνολο επιστημονικών και τυποποιημένων προτύπων πρόληψης και ελέγχου των εγκαταστάσεων, καθοδηγεί αποτελεσματικά την διοίκηση και τους εργαζόμενους των οργανισμών να διαχειριστούν ορθά και έγκαιρα οποιεσδήποτε προκλήσεις, αλλά παράλληλα ενισχύει την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την εξεύρεσή πρακτικών προς βελτίωση της υφιστάμενης δομής. 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).