* της Άννας Διονυσίου

Οι Μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Η χρήση μέσων συγκοινωνίας είναι καθημερινή και δυστυχώς δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Η πρόσφατη δημοσίευση δυο νέων Διεθνών προτύπων δύναται να βοηθήσει στην επίτευξη έξυπνων και αποτελεσματικών μεταφορών σε νέες και υφιστάμενες αστικές περιοχές. Οι εφαρμογές κοινής χρήσης αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λεωφορείων, καθώς και οι νέοι ποδηλατοδρόμοι οι οποίοι στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε αντίθεση με άλλες χώρες, συνέβαλαν στην αναχαίτηση της αύξησης της ζήτησης ενέργειας για μεταφορές, αλλά αυτό από μόνο του δεν επαρκεί.

Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τα οδικά οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές. Οι έξυπνες μεταφορές που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συμβάλλουν στη βιωσιμότητα μία πόλης. Το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37161, Smart Community Infrastructures – Guidance on Smart Transportation for Εnergy Saving in transportation Services, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στους οργανισμούς μεταφορών, στις τοπικές και εθνικές αρχές και στις βιομηχανίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές για επιβάτες, για την παράδοση, την μεταφορά φορτίων και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται πρακτικές και μεθοδολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν.

Παράλληλα, το νέο Διεθνές πρότυπο ISO 37162, Smart Community Ιnfrastructures – Smart Transportation for Newly Developing areas, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ISO 37161. Το ISO 37162, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολεοδόμους των νέων εξελίξεων και περιοχών έτσι ώστε να εφαρμόζουν υπηρεσίες μεταφορών που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά αντιμετωπίζουν ζητήματα βιωσιμότητας.

Ο Δρ. Yoshiaki Ichikawa, πρόεδρος της Διεθνούς υποεπιτροπής που ανέπτυξε τα εν λόγω πρότυπα, δήλωσε ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εφαρμογή αλλαγών που ευνοούν το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση.

«Τα δίκτυα μεταφοράς μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα, με τη συμμετοχή όχι μόνο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά και του συνόλου του επιχειρησιακού συστήματος. Τα εν λόγω πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση αναφορικά με όλες τις πτυχές των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και των παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.»

Το ISO 37161 και το ISO 37162 είναι δύο από τα πολλά πρότυπα ISO που αφορούν τις έξυπνες μεταφορές. Παράλληλα κάποια άλλα πρότυπα είναι το ISO 37157 (compact cities), ISO 37158 (battery-powered buses for Passenger services) and ISO 37159 (rapid transit in and between large city zones).Τα πιο πάνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 268 Sustainable Cities and Communities. Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

*Η κα. Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS)