*της Μαριλένας Νικολάου

Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός οργανισμού και ίσως το σημαντικότερο του κεφάλαιο, είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Οπότε η μέτρηση της συνεισφοράς τους και η εξεύρεση του καλύτερου τρόπου επένδυσης σε αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία κάθε οργανισμού και κάθε επιχείρησης. Το διεθνές πρότυπο ISO 30414, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το εσωτερικό και εξωτερικό ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να έχει σαφή εικόνα της πραγματικής συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού του και να υποβάλλει σχετική έκθεση.

Μια σειρά τεχνικών προδιαγραφών για τις επιμέρους μετρήσεις που απαιτούνται από το ISO 30414 έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει 13 μέρη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συγκρίσιμων μέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τα οποία εφαρμόζονται για την εσωτερική και εξωτερική υποβολή εκθέσεων. Περιλαμβάνουν τα πάντα, από την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια έως τον κύκλο εργασιών, τη διατήρηση προσωπικού και την οργανωτική κουλτούρα. Τα νέα εργαλεία μετρήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, συμβάλλουν στη δημιουργία παραγωγικότερου εργατικού δυναμικού.

Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν:

ISO/TS 24178: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Συστήματα Μετρήσεων της Οργανωτικής Κουλτούρας, εξετάζει τους οδηγούς μιας καλής επιχειρηματικής κουλτούρας με αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και τρόπους για τη μέτρησή της. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως είναι ο σαφής οργανωτικός σκοπός, οι αξίες, οι πρακτικές πρόσληψης και πολλά άλλα.

ISO/TS 24179: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Μέτρηση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, αφορά τα δεδομένα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και επισημαίνει τυχόν ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία τους.

ISO/TS 30407: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Κόστος ανά μίσθωση, περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τον υπολογισμό του κόστους ανά μίσθωση με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της διαφάνειας.

ISO/TS 30410: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Μέτρηση επιπτώσεων της μίσθωσης, προσδιορίζει τις αρχές για τον καθορισμό κρίσιμων θέσεων και τρόπων μέτρησης των επιπτώσεών τους.

ISO/TS 30411: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Ποιοτική Μετρική, παρέχει μια σειρά επιλογών για τη μέτρηση της ποιότητας της μίσθωσης που μπορεί να ευθυγραμμιστεί με διάφορες επιχειρηματικές και οργανωτικές συνθήκες.

ISO/TS 30421: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Μέτρηση κύκλου εργασιών, περιγράφει τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του εργατικού δυναμικού και επισημαίνει ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των δεδομένων. 

ISO/TS 30423: Διαχείριση ανθρώπινων πόρων – Συμμόρφωση και δεοντολογικές μετρήσεις, παρέχει τη φόρμουλα για συγκρίσιμα μέτρα και επισημαίνει ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των δεδομένων συμμόρφωσης.

ISO/TS 30425: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Συστήματα μέτρησης διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού, περιγράφει τη φόρμουλα για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή.

ISO/TS 30427: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Συστήματα μέτρησης κόστους, αναφέρεται στη φόρμουλα που πρέπει να ακολουθείται για τον υπολογισμό του κόστους και επισημαίνει ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των δεδομένων.

ISO/TS 30430: Διαχείριση ανθρώπινων πόρων – Μέτρηση προσλήψεων, περιγράφει τα στοιχεία των προσλήψεων, της κινητικότητας και του κύκλου εργασιών, με μια φόρμουλα για συγκρίσιμα μέτρα.

ISO/TS 30431: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Μετρήσεις Ηγεσίας, παρέχει μια μέθοδο για τη μέτρηση της αξίας της ηγεσίας σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστοσύνης, του εύρους του ελέγχου και της ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων.

ISO/TS 30432: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Συστήματα μέτρησης παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού, καλύπτει όχι μόνο την αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά και κάθε ζήτημα που μπορεί να την επηρεάσει.

ISO/TS 30433: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Συστήματα μέτρησης προγραμματισμού διαδοχής, περιγράφει τα στοιχεία των μετρήσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό διαδοχής και παρέχει συγκρίσιμα μέτρα για την υποβολή σχετικών εκθέσεων. Καλύπτει επίσης το ποσοστό αποτελεσματικότητας της διαδοχής και το ποσοστό ετοιμότητας διαδοχής.

Η σειρά των πιο πάνω διεθνών τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το διεθνές πρότυπο ISO 30414, αναπτύχθηκαν από τη διεθνή τεχνική επιτροπή ISO/TC 260: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν τα πρότυπα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

Πηγή: ISO