* του Μάριου Μαυρόγιαννου

Τα πρότυπα αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο διασύνδεσης και ευθυγράμμισης των οικονομιών αλλά και επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, όπως συμφώνησαν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του κλίματος και της τυποποίησης, σε μια παράλληλη εκδήλωση του COP26 (26th Conference of Parties - United Nations Climate Change Conference 2021).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από τον ISO, το Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA), το International Accreditation Forum (IAF) και τον Consumers International, και είχε ως θέμα «Building back a net-zero resilient economy through Governance, Policy, Standards, Skills & Inclusion». Η εκδήλωση περιλάμβανε συζητήσεις και παρουσιάσεις σχετικά με τη σημασία μιας προσέγγισης προς της ευρύτερη οικονομία για την ενσωμάτωση στόχων μηδενικών εκπομπών άνθρακα (net zero) και δράσεων αξιοποιώντας Διεθνή Πρότυπα.

Ο Αντιπρόεδρος του ISO, Scott Steedman, δήλωσε ότι «απαιτούνται περισσότερα από απλές δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα».

«Οι στόχοι για το κλίμα θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την οικονομία και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή, ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση και η ενεργοποίηση όλων των τομέων της κοινωνίας. Τα Διεθνή Πρότυπα είναι το μέσο για το σκοπό αυτό.»

Η εκδήλωση φιλοξένησε, πραγματικά παραδείγματα προτύπων τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο, κυρίως στους τομείς των αναφορών, της διαπίστευσης, της διακυβέρνησης και της βιώσιμης χρηματοοικονομικής.

Η άνοδος των «πράσινων» ομολόγων και επενδύσεων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση φαινομένων greenwashing και ασυνεπειών στις πρακτικές της αγοράς αλλά και στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται. Νέα και επερχόμενα Διεθνή πρότυπα στο τομέα αυτό, τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που προέρχονται από τη βιομηχανία, το κράτος, και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, συμβάλλουν στην δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και καλώς πρακτικών, κοινά αποδεκτών. Αυτό με τη σειρά του, όχι μόνο θα βοηθήσει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των πράσινων και βιώσιμων χρηματοοικονομικών πρακτικών, αλλά θα προσελκύσει μεγαλύτερες επενδύσεις σε έργα τα οποία υποστηρίζουν τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα. 

Επίσης, παρουσιάστηκε το πρώτο διεθνές πρότυπο αναφοράς για καλή διακυβέρνηση των οργανισμών, αναγνωρίζοντας ότι η διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση οποιονδήποτε φιλοδοξιών για το κλίμα. 

Η Sarah Mukherjee, CEO του IEMA, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχουν οι καταρτισμένοι επαγγελματίες στην προώθηση και ενίσχυση της θετική επίδρασης των προτύπων.

«Δεν είναι απλώς να εξωθήσει κάποιος τις κυβερνήσεις να προβούν σε βαρυσήμαντες δηλώσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να επιτευχθεί η εμπλοκή και ενημέρωση όλων των πολιτών.»

«Για το σκοπό αυτό, είναι επιτακτικό να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα σε όλα τα μέρη του υπάρχοντος και μελλοντικού εργατικού δυναμικού, να γίνει μετάβαση όλων των επαγγελμάτων σε πιο πράσινες πρακτικές ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος με τους κλιματικούς στόχους.»

Η υλοποίηση της κλιματικής ατζέντας με τα πρότυπα, απαιτεί ενίσχυση της ζήτησης από τους καταναλωτές σε κλιματικά φιλικά προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες, σύμφωνα με την Helena Leurent, Director General του Consumers International.

«Η έρευνα μας δείχνει ότι οι καταναλωτές επιθυμούν μια μετάβαση στις μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα (net zero) η οποία να είναι γρήγορη, δίκαιη και διαφανής.»

«Οι ξεκάθαρες και ειλικρινείς σημάνσεις, οι αξιόπιστοι κώδικες δεοντολογίας, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, και είναι εδώ που τα πρότυπα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο.»

Ο Emanuele Riva, Πρόεδρος της IAF, επισήμανε τη σημασία των Διεθνών προτύπων στην επαλήθευση και διασφάλιση της αξιοπιστίας των αναφορών για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Αναφέρθηκε επίσης, και στα πρότυπα για τις εκπομπές GHG, το αποτύπωμα άνθρακα και τις εκθέσεις προόδου για τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ.

«Η Διαπίστευση και επαλήθευση ενισχύουν και υποστηρίζουν την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, αυξάνοντας τη διαφάνεια και τη συνέπεια στην παρουσίαση τέτοιων πληροφοριών, και εν τέλη παρακινούν σε πιο ουσιαστικές δράσεις.»

Ένα παράδειγμα αποτελεί η ταχέως αναπτυσσόμενη και αυξητικά «γκρίζα», περιοχή των ηθικών αξιώσεων και σημάνσεων, όπως αυτές που σχετίζονται με την ευημερία των ζώων, το δίκαιο εμπόριο και την παιδική εργασία. Πρότυπα όπως η τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 17033 Ethical claims and supporting informationPrinciples and requirements, παρέχουν διεθνώς αποδεκτές και συμφωνημένες μεθόδους για την ανάλυση τέτοιων αξιώσεων, διασφαλίζοντας συνοχή, συνέπεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση, έδωσε έμφαση παράλληλα και στη σημασία της πρόσφατης Διακήρυξης του Λονδίνου (Σεπτέμβριος 2021), για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω των προτύπων. Ο ISO και τα μέλη του ανάλαβαν τη δέσμευση να ενσωματώσουν ουσιαστικές παραμέτρους για το κλίμα σε κάθε νέο πρότυπο που θα εκπονηθεί. Η διακήρυξη θέτει το πλαίσιο για τη δέσμευση του ISO να εργαστεί με τα μέλη του, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συνεργάτες του ώστε να διασφαλίσουν ότι τα Διεθνή Πρότυπα και άλλες τεχνικές δημοσιεύσεις, επιταχύνουν την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ καθώς και την Έκκληση Ανάληψης Δράσης των ΗΕ για Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα μπορείτε να απευθύνεστε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). 

Πηγή: International Organization for Standardization

* Ο Μάριος Μαυρόγιαννος είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS.