*της Μαριλένας Νικολάου

Ψάχνεις για τις τελευταίες πρακτικές επιτυχούς δέσμευσης των εργαζομένων; Η άφιξη του νέου διεθνούς προτύπου ISO 10018 έρχεται να ταρακουνήσει την αγορά – ακόμη και για τους πιο καινοτόμους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Μάθετε τρόπους για να εμπλέξετε το ανθρώπινο δυναμικό σας στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού ή της επιχείρησης σας και να βελτιώσετε τη συμμετοχή και την ικανότητά τους σε αυτό.

Με τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης και των ραγδαίων αλλαγών στις αγορές, την τεχνολογία και τις ανάγκες των πελατών, οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν τακτικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, για να παραμείνουν επιτυχείς και ανταγωνιστικές σήμερα.

Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι η συναισθηματική δέσμευση που έχουν ως προς τον οργανισμό αλλά και ως προς τους στόχους του. Αυτή η δέσμευση σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την εργασία τους και τον οργανισμό που τους εργοδοτεί. Δεν εργάζονται μόνο για μια μισθολογική πληρωμή ή μόνο για την επόμενη προαγωγή, αλλά ταυτίζουν τις ενέργειές τους προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Το ISO 10018:2020, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Καθοδήγηση για τη δέσμευση των ατόμων, αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να ενθαρρυνθεί το προσωπικό να ασχοληθεί με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και να κατανοήσει πώς σχετίζονται με την καθημερινή του εργασία. Εστιάζοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση των στρατηγικών εμπλοκής, το πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των εργαζομένων εντός του οργανισμού, βοηθώντας τους να αισθάνονται ένα πολύτιμο μέρος του.

Το ISO 10018 συμπληρώνει το ISO 10015:2019, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ανθρώπων, εξηγεί ο κύριος John J. Guzik, Συντονιστής της κοινής ομάδας εργασίας η οποία ετοίμασε το ISO 10018. Και τα δύο διεθνή πρότυπα παρουσιάζουν πρακτικά βήματα για τα διευθυντικά στελέχη να ακολουθήσουν, να υιοθετήσουν και να μετρήσουν. Παρέχει σαφείς ορισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η αφοσίωση με τους εργαζομένους σε έναν οργανισμό και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και η ικανότητά τους στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού έτσι ώστε οι προσωπικές αξίες να ευθυγραμμιστούν με τις αξίες που πρεσβεύει ο κάθε οργανισμός ή επιχείρηση.

Διάφοροι παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της επιτυχίας της συμμετοχής των ατόμων. Το πρότυπο ISO 10018 βασίζεται σε έξι βασικές αρχές οι οποίες εάν εφαρμοστούν σωστά, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί θα επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των ατόμων τους. Οι τρεις πρώτες — στρατηγική, κουλτούρα και ηγεσία — είναι ίσως οι βασικότερες αρχές διότι οι ηγέτες είναι αυτοί που θέτουν τη στρατηγική και δίνουν το παράδειγμα. Οι τρεις άλλες αρχές — η κατάρτιση και η ανάπτυξη, η γνώση και η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση — έχουν ως στόχο να δείξουν στους ανθρώπους ότι είναι σημαντικοί και ότι συνδέονται με τον οργανισμό.

Η ικανότητα και η ανάπτυξη του προσωπικού θα πρέπει να αποτελούν συλλογική πτυχή ενός οργανισμού και όχι μόνο για συγκεκριμένα άτομα, επισημαίνει ο κύριος Guzik. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν τη σχέση μεταξύ της τρέχουσας εργασίας τους και του τρόπου με τον οποίο η περαιτέρω κατάρτιση μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εντός του Οργανισμού. Συγκεκριμένα αναφέρει, «Αν δουν ότι ο εργοδότης επενδύει στις ικανότητές τους μέσω της κατάρτισης και άλλων ευκαιριών, θα αισθάνονται δεσμευμένοι».

Το πρότυπο ISO 10018 ισχύει για όλους, και όχι μόνο για τους εργαζομένους. Πρόκειται για μια στρατηγική και συστηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει εργαζομένους, πωλητές, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες. Ο ορισμός ενεργή συμμετοχή των ατόμων σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν ενεργά στον οργανισμό το πράττουν με θετικό τρόπο και ταυτίζονται με το όραμα και τις αξίες του οργανισμού ή της επιχείρησης όπου εργάζονται.

Για τους εργαζομένους, η συμμετοχή τους σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν κάποια κυριότητα επί των ζητημάτων που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας τους. Για παράδειγμα «εάν βρίσκονται σε επαφή με τους πωλητές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των υφιστάμενων πωλητών ή στην επιλογή νέων». Ο εργαζόμενος χρειάζεται να νοιώθει σημαντικός και ότι αποτελεί μέρος των αποφάσεων που λαμβάνονται και όχι να είναι απλώς παρατηρητής των ζητημάτων που τον αφορούν.

Οι επιτυχημένοι οργανισμοί συχνά παρέχουν ευκαιρίες μετακίνησης σε διάφορους τομείς εντός του οργανισμού για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης τους. Αν και η διοίκηση αποφασίζει τελικά για τις προαγωγές και την κατάρτιση, το προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει ότι η πορεία της ανέλιξης είναι εφικτή εντός του οργανισμού και ότι η ανάπτυξή τους ενθαρρύνεται και εκτιμάται.

Το ISO 10018 είναι χρήσιμο για κάθε οργανισμό που απασχολεί περισσότερα από δύο άτομα. Από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις έως τις μεγάλες επιχειρήσεις, η δυναμική είναι η ίδια. Τα εσωτερικά θέματα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι η διοίκηση ενημερώνει συνεχώς όλο το προσωπικό σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν, ότι υπάρχει ροή πληροφοριών εκ των άνω προς τα κάτω σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, ότι υπάρχει αποτελεσματική σύνδεση με τους πελάτες και καλή σχέση με τους συνεργάτες.

Ποιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, λοιπόν, μπορούν να ωφεληθούν; Το ISO 10018 εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο ή τη δραστηριότητά του. Το πρότυπο εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, «Διαχείριση της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ποιότητας», και συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή 3, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Ολλανδικός Οργανισμός Τυποποίησης (NEN).

Το εν λόγω πρότυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Κύπρου και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.

Πηγή: ISO Focus

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)