Share

 Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στην καρδιά της παγκόσμιας προσπάθειας ανοικοδόμησης του πλανήτη μας.

 

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι η αναζωογόνηση και η προστασία των οικοσυστημάτων, και σηματοδοτεί την έναρξη της δεκαετίας αποκατάστασης τους από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ISO δεσμεύεται να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη του κινήματος αποκατάστασης, με νέα πρότυπα και πρωτοβουλίες.

Η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι απλώς μερικές από τις καταστροφικές επιπτώσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τώρα είναι η στιγμή για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες μας για να αναστραφεί αυτή η τάση. Ο ISO αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της τόνωσης της βιοποικιλότητας στην αναγέννηση των οικοσυστημάτων, έχει πρόσφατα συστήσει μια νέα τεχνική επιτροπή τυποποίησης ISO/TC 331, Biodiversity, η οποία δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν όλες τις κατηγορίες οργανισμών και κυβερνήσεων να συμβάλουν στην προσπάθεια.

Το πεδίο εφαρμογής της επιτροπής περιλαμβάνει την τυποποίηση όρων και ορισμών, μεθοδολογίες για εκτιμήσεις επιπτώσεων, πλαίσια για τον καθορισμό στρατηγικών και σχεδίων δράσης, εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς και κατευθυντήριες οδηγίες για διαχείριση εξειδικευμένων θεμάτων βιοποικιλότητας όπως η οικολογική μηχανική (ecological engineering) και λύσεις και τεχνολογίες που βασίζονται στη λειτουργία της φύσης.

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) είναι ένας διασυνδεδεμένος με την επιτροπή ISO/TC 331, Biodiversity Οργανισμός και έχει αναπτύξει σημαντικά διεθνή πρότυπα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται η κόκκινη λίστα κατηγοριών και κριτηρίων (IUCN Red List Categories and Criteria), που αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο για την ταυτοποίηση των κρίσιμων περιοχών βιοποικιλότητας αλλά και για τις λύσεις με βάση τη φύση (Nature-based Solutions).

Ο Γενικός γραμματέας του ISO, Mr Sergio Mujica, δήλωσε ότι η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. “Η υπερ-εκμετάλλευση της γης και των ειδών έχει διαβρώσει τη βιοποικιλότητα, με συνέπειες όπως οι φυσικές καταστροφές και η άνιση κατανομή τροφής και νερού σε όλο τον πλανήτη.” “Οι μεμονωμένες προσπάθειες μπορούν να συνεισφέρουν, εντούτοις αυτό που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά είναι η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Τα Διεθνή πρότυπα του ISO μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για το σκοπό αυτό, παρέχοντας συμφωνημένους τρόπους λειτουργίας από τους οποίους οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις μπορούν να επωφεληθούν, και να προωθήσουν τα ζητήματα βιοποικιλότητας ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα.”

Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος απαιτεί παράλληλα σημαντικές επενδύσεις και εκτιμάται ότι πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων για net-zero carbon. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ISO εργάζεται και στην εκπόνηση μιας νέας οικογένειας προτύπων η οποία θα συμβάλει στη λειτουργία μιας ασφαλούς, διαφανούς και αποδοτικής πράσινης επενδυτικής βιομηχανίας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το  διεθνές πρότυπο ISO 14097, Greenhouse gas management and related activities Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change, το οποίο βοηθά τους επενδυτές να αξιολογήσουν και να καταγράψουν τις δράσεις τους και να αποτιμήσουν την πραγματική αξία της συνεισφοράς τους στους κλιματικούς στόχους.  

Άλλα πρότυπα τα οποία βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, θα λειτουργούν συμπληρωματικά, όπως είναι η σειρά προτύπων ISO 14030 για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πράσινων χρεωστικών εργαλείων και το ISO 14100, Green finance: Assessment of green financial projects, και το ISO 14093, Mechanism for financing local adaptation to climate change: Performance-based climate resilience grants.

Ο ISO διαθέτει εκατοντάδες πρότυπα τα οποία συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως το ISO 14001 για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η χρήση αυτών των προτύπων θα δώσει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να υποστηρίξουν άμεσα όλους τους στόχους βιωσιμότητας των ΗΕ (17 SDGs), ειδικά τους στόχους 13 (Δράση για το κλίμα), 14 (ζωή στο νερό) και 15 (ζωή στη στεριά).

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE