Αέριο

Ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς για την τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τα αέρια καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει συστήσει πέραν των 20 Τεχνικών Επιτροπών (TC) για το θέμα αυτό.

Οι επιτροπές αυτές ασχολούνται με θέματα που αφορούν όλη την αλυσίδα των αέριων καυσίμων όπως η παραγωγή, η μεταφορά και η κατανάλωση. Επιπρόσθετα, για τον καλύτερο συντονισμό και την αμφίδρομη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί δύο οριζόντια φόρουμ που ασχολούνται με την υποδομή και την χρήση του Φυσικού Αερίου.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονούνται από τη CEN διασφαλίζουν ότι ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με τα αέρια καύσιμα είναι συνολικός και ισορροπημένος, δηλαδή λαμβάνει υπόψη του, πέραν των καθαρά τεχνικών και λειτουργικών παραμέτρων, παραμέτρους που διασφαλίζουν και προάγουν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.