Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 11 - Τρόφιμα και Ζωοτροφές

Για τον Τομέα Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  11 (Mirror Committee 11) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, του Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο  Εσωτερικών, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ, την ΠΕΕΧ, το Σύνδεσμο Καταναλωτών και άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους.
 
Οι τίτλοι των προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης μπορείτε να τα
βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Πρότυπα prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε  να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης.