Εναρμονισμένα Πρότυπα (Ασφάλεια και Υγεία)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εντολές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) για την εκπόνηση Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που υποστηρίζουν τις πιο πάνω οδηγίες. Μόνο τα πρότυπα τα οποία έχουν εκπονηθεί μετά από σχετική εντολή θεωρούνται εναρμονισμένα. Τα εναρμονισμένα πρότυπα φέρουν το παράρτημα ΖΑ. Στο παράρτημα αυτό καθορίζονται οι πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόσει ο παραγωγός έτσι ώστε το προϊόν του να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να φέρει την σήμανση CE.
Κατάλογος με όλα τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον κατάλογο φαίνονται οι ημερομηνίες εφαρμογής του κάθε προτύπου. Η αρχική ημερομηνία είναι η ημερομηνία που αρχίζει η περίοδος συνύπαρξης του εναρμονισμένου προτύπου και των αντιστοίχων εθνικών υφιστάμενων προτύπων. Στην περίοδο αυτή η επίθεση της σήμανσης είναι προαιρετική. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία λήξης της περίοδος συνύπαρξης. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα θα πρέπει να αποσυρθούν και η επίθεση της σήμανσης είναι πλέον υποχρεωτική.
Δεκάδες πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από τις ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με τον τομέα Ασφάλειας & Υγείας είναι εναρμονισμένα και υποστηρίζουν πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες Νέας Προσέγγισης όπως π.χ

  • Οδηγία 98/37/ΕΟΚ για την ασφάλεια  των μηχανών
  • Οδηγία 89/686/ΕΟΚ για τα μέσα ατομικής προστασίας.
  • Οδηγία 88/378/ΕΟΚ για την ασφάλεια  των παιχνιδιών
Επιπλέον δεκάδες πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από αυτές τις τεχνικές επιτροπές υποστηρίζουν την Οδηγία 2001/95/ΕΟΚ για την γενική ασφάλεια προϊόντων.

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις Οδηγίες  Νέας  Προσέγγισης  και τα Εναρμονισμένα Πρότυπα μπορείτε να  βρείτε  στην ιστοσελίδα: http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp