Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας

Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:2007)

Το διεθνώς αναγνωρισμένο αυτό πρότυπο παρέχει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης  Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) έτσι ώστε ένα καθιστά ικανό κάποιο οργανισμό να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του. Δεν καθιερώνει ειδικά κριτήρια επίδοσης στην ΥΑΕ ούτε δίνει λεπτομερείς προδιαγραφές για το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης.
  
Το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό ο οποίος επιθυμεί ανάμεσα σε άλλα να καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ, έτσι ώστε να εξαλείψει ή να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι ή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τις δραστηριότητές τους.
 
Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ. Η έκταση της εφαρμογής του εξαρτάται από παράγοντες όπως  η πολιτική του οργανισμού στο θέμα αυτό, η φύση των δραστηριοτήτων του και  η πολυπλοκότητα των λειτουργιών του. Το πρότυπο αυτό εκπονήθηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συμβατό με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (CYS EN ISO 9001) και περιβαλλοντικής διαχείρισης (CYS EN ISO 14001).


Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο αυτό μπορείτε να βρείτε στην βιβλιοθήκη του CYS καθώς και στην διεύθυνση:
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/