Ελληνικά
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 04:49

Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC)

Υπογράφηκε επίσημα στις 22 Μάϊου 2015 στις Βρυξέλλες, μεταξύ της Γενικής Διευθύντριας της CEN και της Γενικής Διευθύντριας της ETUC, συμφωνία συνεργασίας με την οποία δρομολογείται η συμμετοχή των εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσδώσει πλειάδα ωφελημάτων στους εργαζομένους τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, η φωνή των εργαζομένων θα ακούγεται στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει εκπροσώπους της οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εργασίες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Οργάνων, εκεί δηλαδή όπου παίρνονται οι αποφάσεις και εκπονούνται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μέσω της συμβολής των εργαζομένων στην εκπόνηση των προτύπων, διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα και οι ανάγκες τους θα λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία ετοιμασίας και εκπόνησης των προτύπων σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος όπως: τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προσφορά υπηρεσιών κ.α. Επίσης, οι φορείς που εκπροσωπούν τους εργαζομένους θα ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις που τροχοδρομούνται στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σκηνικό της Τυποποίησης.

Η ETUCέχει προστεθεί ως ο 9ος Εταίρος Οργανισμός της CEN. Υπό την ιδιότητα του Παρατηρητή δύναται να συμμετέχει με εκπροσώπους της, στη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της CEN (CEN/AG) και στις συνεδρίες του Τεχνικού Σώματος της CEN (CEN/BT). Επίσης, παρατηρητές μπορούν να εγγραφούν ενδιαφερόμενοι στις Τεχνικές Επιτροπές της CENκαι στις Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του CEN/BT.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους εταίρους που συνδράμουν στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και καινοτόμες αλλαγές που διαδραματίζονται σε κάθε κράτος.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός Φορέας Ποιότητας της Κύπρου, χαιρετίζει τη πιο πάνω συνεργασία και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί ανάμεσα στον CYSκαι τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για επέκταση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό έγγραφο ‘’Λάβε και σύ Μέρος στις Δραστηριότητες της Τυποποίησης’’ το οποίο έχει εκδώσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού.