Ελληνικά
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 09:31

Συμμετοχή CYS στο πρόγραμμα ERASMUS+

Η πρόταση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ κάτω από τη Βασική Δράση 1 με θέμα “Build up innovation and skills through intercultural dialogue for standardization”. Σκοπός της δράσης είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.

Η πρόταση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+κάτω από τη Βασική Δράση 1 με θέμα Buildupinnovation and skills through interculturaldialogueforstandardization”. Σκοπός της δράσης είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.

Η ανάγκη για τη δράση κινητικότητας του προσωπικού του CYS που λειτουργούν και ως εκπαιδευτές σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες και τη αποστολή του Οργανισμού, δηλαδή την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζει αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης και την προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων σε όλα τα φάσματα της οικονομίας και κοινωνίας.

Συγκεκριμένα η διακρατική κατάρτιση στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού και η εκπαίδευση του μέσω συνεργασιών παίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο, αφού χωρίς αυτή δεν είναι θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχου του 3ου Στρατηγικού Πλάνου του Οργανισμού.

Βασική ανάγκη αποτελεί για τον CYS ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και μεθόδων στη βάση αυτών που εφαρμόζονται διεθνώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων και αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων από το στελεχιακό του δυναμικό. Η διακρατική αυτή κινητικότητα στοχεύει να συμβάλλει αποφασιστικά στη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της τυποποίησης μεταξύ των εταίρων.

Δυο ροές κινητικότητας αποτελούμενες από 3 και 2 λειτουργούς αντίστοιχα θα μεταβούν στο Γερμανικό και Αυστριακό Οργανισμό Τυποποίησης τον Οκτώβριο και Νοέμβριο και θα εκπαιδευτούν σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος που υποβλήθηκε.