Ελληνικά
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 09:49

Συμμετοχή CYS στο πρόγραμμα ERASMUS+

Αναχώρηση της 1ης ροής κινητικότητας Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με θέμα “Build up innovation and skills through intercultural dialogue for standardization”, στις 4 Οκτωβρίου 2015 αναχωρεί η 1η ροή αποτελούμενη από 3 λειτουργούς για το Γερμανικό Οργανισμό Τυποποίησης –DIN. Η ροή θα αποτελείται από ένα μηχανολόγο μηχανικό, ένα πολιτικό μηχανικό και ένα διοικητικό λειτουργό και θα εκπαιδευθεί στα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργεί ο DIN στη Γερμανία. Η ροή αναμένεται να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο στις 10 Οκτωβρίου 2015.

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με θέμα Buildupinnovation and skills through intercultura ldialogue for standardization, στις 4 Οκτωβρίου 2015 αναχωρεί η 1η ροή αποτελούμενη από 3 λειτουργούς για το Γερμανικό Οργανισμό Τυποποίησης –DIN. Η ροή θα αποτελείται από ένα μηχανολόγο μηχανικό, ένα πολιτικό μηχανικό και ένα διοικητικό λειτουργό και θα εκπαιδευθεί στα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργεί ο DIN στη Γερμανία. Η ροή αναμένεται να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο στις 10 Οκτωβρίου 2015.

Στο πρόγραμμα που καταρτίστηκε ανάμεσα σε άλλα θέματα αναμένεται να γίνει εκπαίδευση στους κανονισμούς ανάπτυξης προτύπων και υιοθέτησης, στους μηχανισμούς εμπλοκής ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες τυποποίησης, στους τρόπους λειτουργίας των εθνικών και αντανακλαστικών εθνικών επιτροπών, στους τρόπους επίλυσης συγκρουόμενων συμφερόντων αλλά και άλλα θέματα που άπτονται στις δραστηριότητες του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Με την επιστροφή της ροής θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και εσωτερικά στον Οργανισμό.