Ελληνικά
Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 07:54

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) για το Α’ Εξάμηνο 2016

Μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, oCΥS ο οποίος,  από το 2014 , έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), διοργανώνει πολυεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ιδιωτικού και ημιδημόσιου τομέα, αλλά και όλων των επαγγελματιών, σε θέματα προτύπων και ποιότητας και τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης.

Το εξάμηνο αυτό προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια.