Ελληνικά
Τετάρτη, 11 Μαϊος 2016 07:28

Φιλοξενία Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 193 “Natural Gas”

Η ετήσια τακτική συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ΙSO/TC 193 “Natural Gas” και των ομάδων εργασίας της, μετά από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, θα  πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μεταξύ 27/06/2016 και 1/07/2016 στην Πάφο.

Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 193 είναι αρμόδια για την εκπόνηση διεθνών προτύπων που αφορούν στην τεχνική ορολογία, προδιαγραφές ποιότητας, μεθόδους μέτρησης, δειγματοληψίας, ανάλυσης και ελέγχων για το φυσικό αέριο και άλλα υποκατάστατα του αέρια καύσιμα, σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι και την παράδοση στους τελικούς χρήστες.

Η Κύπρος είναι παρατηρητής στην επιτροπή αυτή από το 2014 μέσω του CYS, με στόχο την στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την ενεργότερη εμπλοκή στην τυποποίηση στον αναπτυσσόμενο τομέα του φυσικού αερίου.