Ελληνικά
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 05:17

Η Διεθνής Τεχνική Προδιαγραφή ISO/TS 21929-2 για τα πράσινα έργα πολιτικής μηχανικής

* του Χρίστου Παπαγεωργίου

Λειτουργός Τυποποίησης CYS

Πολιτικός Μηχανικός

Τα κατασκευαστικά έργα πολιτικής μηχανικής, όπως δρόμοι, γέφυρες, κανάλια και φράγματα, είναι πλέον αναπόφευκτα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του τοπίου μας. Ωστόσο, αν η κατασκευαστική βιομηχανία είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσό των αποβλήτων και της γενικής ρύπανσης, είναι επίσης γνωστή ως ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης. Γι’ αυτό, ως βασική κινητήρια δύναμη στις εθνικές οικονομίες, ο κατασκευαστικός τομέας έχει την ικανότητα να προτείνει λύσεις που θα συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τα μεγάλα κτίρια, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατ’ επέκταση, τα εμπλεκόμενοι μέρη του τομέα, όπως οι δημόσιοι οργανισμοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι επενδυτές, ιδιοκτήτες, σχεδιαστές και κατασκευαστές πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Το πρότυπο ISO/TS 21929-2:2015, με τίτλο ‘Βιωσιμότητα σε κτιριακές κατασκευές - Δείκτες Βιωσιμότητας - Μέρος 2: Πλαίσιο για την ανάπτυξη δεικτών για τα έργα πολιτικής μηχανικής’, θεσπίζει τον πυρήνα του θέματος και αναπτύσσει τον κατάλογο με τις πτυχές και τις επιπτώσεις για την αξιολόγηση της επίδοσης βιωσιμότητας των έργων πολιτικής μηχανικής.

Ωστόσο, η νέα τεχνική προδιαγραφή προσαρμόζει τις γενικές αρχές της αειφορίας για τα έργα πολιτικής μηχανικής και παράλληλα περιλαμβάνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη δεικτών αειφορίας κατά την εκτίμηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των έργων. Επίσης, καθιερώνει τον πυρήνα με όλες τις πτυχές και τις επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη συστημάτων με δείκτες για τα κατασκευαστικά έργα.

Οι πτυχές και οι επιπτώσεις χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη δεικτών για την αξιολόγηση των επιδόσεων της βιωσιμότητας των νέων ή και των υφιστάμενων έργων πολιτικής μηχανικής, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία, την συντήρηση, ανακαίνιση και τον κύκλο ζωής τους. Τα ζητήματα της βιωσιμότητας είναι πολλά και πολυδιάστατα, από τη χρήση των ενεργειακών πόρων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πολιτιστική κληρονομιά. Η επιλογή των σχετικών δεικτών, θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και τα όργανα λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Επιπλέον, το εν λόγω πρότυπο εξηγεί τη σχέση του με άλλα πρότυπα όπως το ISO 14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το ISO 26000 για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και το ISO 15392 για την αειφορία στην κατασκευή κτιρίων.

Το ISO/TS 21929-2:2015, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 59, ¨ Βιωσιμότητα σε κτίρια και έργα πολιτικής μηχανικής ¨. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).