Ελληνικά
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 05:53

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2016

 ‘’Τα πρότυπα χτίζουν εμπιστοσύνη’’

 

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης IEC, ISO και ITU, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων για να τιμήσουν τη συμβολή των χιλιάδων εμπειρογνωμόνων παγκοσμίως, στην ανάπτυξη των εθελοντικών τεχνικών κανόνων που δημοσιεύονται ως διεθνή πρότυπα.

Τα πρότυπα διασφαλίζουν την επικοινωνία μας με αξιόπιστο τρόπο, με κώδικες ορθής πρακτικής και διαλειτουργικά δίκτυα συνεργασίας. Προσφέροντας μια κοινώς αποδεκτή βάση για την κατανόηση, την επικοινωνία και τις συναλλαγές, τα πρότυπα είναι ουσιώδους σημασίας για τις αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές και την αποδοτική αξιοποίηση πόρων, στο διεθνές εμπόριο.

Οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και ανταλλαγές βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό σε ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών· τα διεθνή πρότυπα κωδικοποιούν αυτές τις αρχές ώστε να διευκολύνεται η καθολική εφαρμογή κοινών αρχών και κανόνων/προδιαγραφών, παγκοσμίως.

Το προϊόν ή η υπηρεσία που συμμορφώνεται με ένα διεθνές πρότυπο παρέχει εχέγγυα ποιότητας, ασφάλειας, συμβατότητας ή διαλειτουργικότητας. Τα πρότυπα απευθύνονται στην ποικιλόμορφη και αλληλένδετη παγκόσμια κοινότητα, εναρμονίζοντας τις διεπαφές μας όπου χρειάζεται να μιλάμε μια κοινή «γλώσσα».