Ελληνικά
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 15:21

Πρόγραμμα Εργασιών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN & CENELEC) για το 2017

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών των 2 Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Πρότυπων, θα βρείτε περιληπτική περιγραφή των σημαντικότερων δραστηριοτήτων τυποποίησης, οι οποίες θα αναπτυχθούν εντός του έτους σε όλα τα πεδία και τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC).

Οι εν λόγω δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς και συνδέονται στενά με τις προτεραιότητες του «Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση για το 2017», το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιουνίου του 2016.

Θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συνεργασίες που διατηρούν οι εν λόγω Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης με τους αντίστοιχους Οργανισμούς στο διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, στο έγγραφο που επισυνάπτεται θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες προσέγγισης και στήριξης της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες της τυποποίησης. Δραστηριότητες προγραμματίζονται και για την προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την τυποποίηση, την προσέγγιση των Ιδρυμάτων για την έρευνα και την καινοτομία καθώς επίσης και το τυποποιητικό έργο το οποίο προγραμματίζεται για την τυποποίηση στους επίκαιρους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και των υπηρεσιών.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης θα βρείτε το Πρόγραμμα Εργασιών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και συγκεκριμένα τις δράσεις των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, οι οποίες προγραμματίζονται για το 2017.

Πρόγραμμα Εργασιών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης  (CEN & CENELEC) 2017

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας 2017 Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS