Ελληνικά
Τρίτη, 16 Μαϊος 2017 11:49

Συμμετοχή CYS στην 14η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 346 : Conservation of Cultural Heritage

Ο CYS έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά του, τη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για το σκοπό αυτό στις 26 και 27 Απριλίου συμμετείχε με Λειτουργό Τυποποίησης, στην 14η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 346 : Conservation of Cultural Heritage η οποία έχει σκοπό να εκδίδει ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σκοποί της εν λόγω Επιτροπής είναι η εκπόνηση προτύπων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

pic1

Η Κύπρος, ως μια από τις πλέον ιστορικά και χρονικά πλουσιότερες Πολιτιστικά χώρες, οφείλει να εμπλακεί ενεργότερα στον τομέα αυτό κάτι το οποίο θα την βοηθήσει να ανεβάσει τον πήχη της ποιότητας στο υψηλότερο βάθρο της και θα προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας.


Για σκοπούς παρακολούθησης των εργασιών της CEN TC 346, o CYS έχει ιδρύσει την Εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης στην οποία συμμετέχουν διάφοροι φορείς της Κυπριακής Κοινωνίας που σχετίζονται με το αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα για εκπόνηση νέων προτύπων του εν λόγω τομέα καθώς και θέματα αναθεώρησης ήδη εκπονημένων προτύπων.


Τα νέα πρότυπα που αναπτύχθηκαν πρόσφατα από την εν λόγω επιτροπή είναι τα πιο κάτω:
ΕΝ 16782:2016 Conservation of Cultural Heritage-Cleaning of porous inorganic materials-Laser Cleaning technique for cultural Heritage
EN 16790:2016 Conservation of cultural Heritage-Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage
EN 16853:2017 Conservation of cultural heritage-Conservation process-Decision making, planning and implementation.
EN 16873:2016 Conservation of cultural Heritage-Guidelines for the management of waterlogged wood on archaeological terrestrial sites
EN 16682:2017 Conservation of cultural Heritage-Methods of measurement of moisture content, or water content, in materials constituting immovable cultural heritage.
Tα εν λόγω πρότυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης(CYS). Επίσης αν επιθυμείτε να συμμετέχετε ή να παρακολουθείτε τις εργασίες της εν λόγω επιτροπής παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.(CYS)