Ελληνικά
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 05:52

Πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματική Κατάρτισης (ΔΕΚ) ο CYS

Η εισαγωγή του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης αποτελεί στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας και για τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, από το 2015, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πρόσφατα ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Όντας υπέρμαχος της ποιότητας ο CYS δηλώνει έμπρακτα την παρουσία του στο χώρος της εκπαίδευσης και της παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο από το 2006. Έχοντας υπόψιν το  Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, την τρέχουσα επικαιρότητα και την έκδοση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, ο CYS προγραμματίζει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις οποίες προσφέρει στο κοινό.

Η θεματολογία η οποία αναπτύσσει πηγάζει κατά κύριο λόγο  από τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI), των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα τυποποίησης, πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου. 

Έχοντας ως μέλημα μας τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, που διασφαλίζει την ποιότητα μας στην Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση.

 

DEK