Ελληνικά
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 13:02

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Προσβάσιμα Με Χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, 2018 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) υπέγραψαν συμφωνία για την χορηγία και ελεύθερη πρόσβαση για τα Ευρωπαϊκά Τεχνικά Πρότυπα EN 16931-1:2017 «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιμολογίου» και Τεχνική προδιαγραφή TS 16931-2: 2017 – «Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 2: Κατάλογος συντάξεων που συμμορφώνονται με το ΕΝ 16931-1».

Με την παρούσα συμφωνία αδειοδότησης και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων, η CEN και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν για την παροχή δημόσιας πρόσβασης στις δύο εν λόγω εκδόσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες που είναι πλήρη μέλη της CEN.  Ως εκ τούτου, οι χρήστες και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δύο συγκεκριμένα πρότυπα μέσω των εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διαθέτει τα Πρότυπα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης CEN μέσω της ιστοσελίδας του στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cys.org.cy/stage3/index.php/el/login.

Τα δύο Ευρωπαϊκά Πρότυπα διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές στην Ευρώπη διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.  Επιπλέον, υποστηρίζουν την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/55 / ​​ΕΕ σχετικά με την «Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις» παρέχοντας οδηγίες στους χρήστες σε εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά τα ουσιώδη στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο για λόγους συμμόρφωσης με σχετικές νομικές διατάξεις.  Ως εκ τούτου, η χρήση των δύο εκδόσεων της CEN, μπορεί να προσφέρει τεκμήριο συμμόρφωσης για ορισμένες από τις νομικές απαιτήσεις της Οδηγίας