Ελληνικά
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 11:52

Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ με θέμα: “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities”

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities” που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, προγραμματίζει τον ερχόμενο Νοέμβριο πρόγραμμα κινητικότητας σε συνεργασία μετ τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Ισπανίας UNE (Organismo de Normalización Español).

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και περιλαμβάνει την κινητικότητα και την κατάρτιση 2 στελεχών του CYS. Η παρούσα πρόταση σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες του CYS, καθώς αφορά στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS, από την έναρξη της λειτουργίας τους αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή και αντιπροσώπευση του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1025/2015.

Η πρόταση αυτή αφορά άμεσα τις αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης του CYS που είναι υπεύθυνοι ο καθένας στον τομέα του για την παρακολούθηση μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση, τη διαχείριση και το συντονισμό αριθμού αντανακλαστικών και εθνικών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση των μελών των αντανακλαστικών και εθνικών τεχνικών επιτροπών και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυποποίησης.

Μέσα από παρούσα πρόταση, οι Λειτουργοί του CYS θα εκπαιδευτούν στους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής των Εθνικών τους Αντιπροσώπων όπως αυτές εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής, θα εκπαιδευτούν στο υλικό που διαθέτει ο φορέας για την αρχική εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους, θα εκπαιδευτούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εφαρμόζει για τους Εθνικούς Αντιπροσώπους ο φορέας υποδοχής όπως π.χ. τα δικαιώματα πρόσβασης στα πρότυπα, υποχρεώσεις στα διάφορα επίπεδα ψήφισης κ.α.

Τόσο ο CYSόσο και ο UNEέχουν συνεργαστεί άψογα στο στάδιο του σχεδιασμού και της ετοιμασίας της πρότασης και αναμένεται το πρόγραμμα και η επερχόμενη κινητικότητα να στεφθούν με μεγάλη επιτυχία.

 

cys              UNE