Ελληνικά

 * της Ναταλί Γιωργαλλά

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη στον χρηματοοικονομικό τομέα έχει αποκτήσει νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια. Ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, το Ευρωσύστημα έθεσε σε εφαρμογή την υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι η προώθηση διακανονισμού άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα και διαλειτουργικότητα.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία TIPS, η οποία είναι βασισμένη σε µία σύγχρονη αρχιτεκτονική συστημάτων πληρωμών, επιτρέπει στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), όπως πιστωτικά ιδρύματα, FinTechs κ.α., να πραγματοποιούν για τους πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων πανευρωπαϊκά, σε πραγματικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο και οποιανδήποτε ημέρα του έτους. Η υπηρεσία αυτή θα χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 20022 “Financial Services – Universal Financial Industry Message Scheme”, το οποίο ετοιμάστηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 68 “Financial Services” και περιγράφει μια κοινή πλατφόρμα για την ανάπτυξη μηνυμάτων που εφαρμόζονται στις οικονομικές επικοινωνίες των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Το TIPS καλύπτει τις προϋποθέσεις διακανονισμού μιας πανευρωπαϊκής λύσης άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών και προσφέρει ασφάλεια ως προς τον κίνδυνο διακανονισμού, λόγω του ότι οι συναλλαγές εκτελούνται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το TIPS βασίζεται στο σχήμα SCT Inst (SEPA Instant Credit Transfer), όπου ο μέγιστος χρόνος διατερματικής εκτέλεσης είναι τα 10 δευτερόλεπτα και το μέγιστο όριο ποσού ανά συναλλαγή είναι €100,000. Επιπρόσθετα, το TIPS αποτελεί προέκταση του TARGET2 (διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών), το οποίο διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1,700 τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα TARGET2 για να διενεργούν συναλλαγές σε ευρώ.

Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πανευρωπαϊκής προσβασιμότητας διασφαλίζουν ότι όλοι οι ΠΥΠ που έχουν υιοθετήσει το σχήμα SCT Inst και είναι προσβάσιμοι μέσω TARGET2, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ρευστότητας TIPS σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, είτε ως συμμετέχοντες (participants) είτε ως προσβάσιμα μέρη (reachable parties). Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή TARGET2 προβλέπει ότι η απαίτηση θα ισχύει από τις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Πρακτικά, η υπηρεσία TIPS δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να εκτελούν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, όπου οι πληρωμές καθιστούν το ποσό διαθέσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τις υφιστάμενες υποδομές πληρωμών όπου καθιστούν το ποσό της πληρωμής διαθέσιμο στο δικαιούχο, το γρηγορότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Νοείται, η συναλλαγή θα πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας των ΠΥΠ. Επιπλέον, ο καταναλωτής θα λαμβάνει άμεσα στο κινητό του την ηλεκτρονική απόδειξη της αγοράς. Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι και τα ακόλουθα:

  • Μειώνεται ο κίνδυνος απάτης που εμπεριέχει μια πληρωμή με κάρτα.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
  • Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα (σε δευτερόλεπτα) για την πληρωμή στο λογαριασμό του, με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου μη πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών.
  • Στην περίπτωση των εμπόρων, η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας οδηγεί στη βελτιστοποίηση διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και ελαχιστοποίησης της ανάγκης χρηματοδότησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπηρεσία TIPS είναι το πρώτο από τα τρία έργα που θα ενισχύσουν την υποδομή του Ευρωσυστήματος. Τα άλλα δύο έργα αποτελούν την  ενοποίηση των T2/T2S και το Eurosystem Collateral Management System (ECMS).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο ISO 20022 “Financial Services – Universal Financial Industry Message Scheme” και τις δραστηριότητες στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορείτε να απευθύνεστε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Ο CYS είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης υπεύθυνος για την προώθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

 

*Η Ναταλί Γιωργαλλά εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).