Ελληνικά

* του Χρίστου Παπαγεωργίου
Λειτουργός Τυποποίησης CYS
Πολιτικός Μηχανικός

Με αφορμή την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αυξανόμενη αστικοποίηση, οι πόλεις που θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους. Η ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τις πόλεις, καθώς τις εξοπλίζει εχέγγυα να αντιδράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απροσδόκητα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Μια έξυπνη πόλη ταυτοχρόνως είναι και μια ανθεκτική πόλη, ικανή να χειριστεί όλες τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, ενώ παράλληλα διατηρεί τις απαραίτητες λειτουργίες της. Ασφαλώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, οι πόλεις πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους, τα τρωτά τους και τα δυνατά τους σημεία, ούτως ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μετράνε τις επιπτώσεις των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Αλλά πώς μπορεί μια πόλη να γνωρίζει το επίπεδο της ανθεκτικότητας;

Το ISO 37123:2019, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για ανθεκτικές πόλεις, είναι το πρώτο Διεθνές πρότυπο που παρέχει διάφορους δείκτες για την ανθεκτικότητα, όπου οι πόλεις μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο τους. Παράλληλα, συμπληρώνει άλλα Διεθνή πρότυπα της ίδιας σειράς για τους δείκτες έξυπνων πόλεων όπως το ISO 37120, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και της ποιότητας ζωής και το ISO 37122, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για έξυπνες πόλεις.

Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο υπεύθυνος της επιτροπής που εκπονεί το εν λόγω πρότυπο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού αναγκάζουν τις πόλεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικές. Τα ολοένα και περισσότερο απροσδόκητα πλήγματα και πιέσεις από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, τρομοκρατία και πολιτικές συγκρούσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την σωστή προετοιμασία, τον προσδιορισμό των περιοχών αδυναμίας και την πλήρη κατανόηση των κινδύνων, ούτως ώστε να αναληφθούν αποτελεσματικές δράσεις προς την καταπολέμηση τους. Κατ’ επέκταση, μια ανθεκτική πόλη είναι σε θέση να ανακάμψει από τους κραδασμούς και να ανταπεξέλθει εγκαίρως, εστιάζοντας στη διασφάλιση της συνέχειας ή της ταχείας αποκατάστασης των αστικών υπηρεσιών όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση των αποβλήτων, η αποχέτευση, η διανομή τροφίμων καθώς και η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, απαιτούνται ποσοτικά στοιχεία για να κατανοηθούν όλες οι πτυχές μιας ανθεκτικής πόλης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ετοιμότητας για ένα ακραίο γεγονός, καθώς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται και να ανοικοδομείται. Το πρότυπο αυτό, σε συνδυασμό με τους δείκτες των ISO 37120 και ISO 37122, αντανακλά τη σχέση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης, ανθεκτικής ανάπτυξης και έξυπνης ανάπτυξης όπου οι πόλεις θα εξοπλιστούν με τις απαραίτητες μετρήσεις για να δημιουργήσουν καινοτόμες απαντήσεις σε καταστροφικές προκλήσεις, να τις καταγράψουν για περαιτέρω παγκόσμια ανταλλαγή πληροφορίων και συνεργασίας και τέλος να τις εφαρμόσουν για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας.

Επιπλέον, να αναφερθεί ότι το ISO 37123:2019 αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο Σεντάι, το οποίο είναι μια εθελοντική συμφωνία των κρατών μελών του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Το ISO 37123:2019, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 268, ‘Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες’. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).