Ελληνικά

*της Μαριλένας Νικολάου

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί διαθέτουν πληθώρα διαφορετικών δεξιοτήτων και εμπειριών στο φάσμα του εργατικού δυναμικού τους, γεγονός που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προσωπική ανέλιξη και εταιρική ανάπτυξη. Ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αξιοποιήσει το ταλέντο και την εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους, να βελτιώσει τις ικανότητες του προσωπικού του και να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών του κατευθύνσεων.

Το πρότυπο ISO 10015, «Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας — Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ατόμων», βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναπτύξουν ένα σύστημα το οποίο θα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των εργαζομένων. Πρόσφατα το ISO 10015, αναθεωρήθηκε και διευρύνθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την οικογένεια προτύπων ISO 9000, με σκοπό να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη και διευκρινίσεις για τον καθορισμό των αναγκών προς βελτίωση σε επίπεδο ικανοτήτων.

Το παρόν έγγραφο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για έναν οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να θεσπίσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ισχύει για όλους τους οργανισμούς και εταιρείες ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός τους. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και η συμβολή του προτύπου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στον στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, τον στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές και τον στόχο 10: Λιγότερες Ανισότητες.

Ο Gustavo Pontoriero, Πρόεδρος της Διεθνούς Υποεπιτροπής η οποία ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε ότι το ISO 10015 έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη στήριξη του ISO 9001, Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας — Απαιτήσεις, και τώρα προσφέρει σαφείς και συστηματικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

«Οι Οργανισμοί χρησιμοποιώντας το πρότυπο αυτό ουσιαστικά μπορούν να επωφεληθούν από αριθμό σημαντικών πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβανομένων της μεγαλύτερης ικανοποίησης των πελατών, της ευημερίας του προσωπικού και ενός πιο αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος», δήλωσε.

Οι εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις όπου οι επιδόσεις τους εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ικανότητες των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Η διαχείριση των ικανοτήτων και η ανάπτυξη των ατόμων συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους: Το νέο πρότυπο αναφέρεται στην εφαρμογή προγραμματισμένων και συστηματικών διαδικασιών οι οποίες βοηθούν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις ικανότητες, τα ταλέντα και να αναπτύσσουν τους εργαζομένους τους. Το πιο κάτω σχήμα περιγράφει τη σχετική διαδικασία διαχείρισης των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των ατόμων.

fig 1

 

Το πρότυπο ISO 10015 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, «Διαχείριση της Ποιότητας και Διασφάλιση της Ποιότητας», και συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή 3, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Ολλανδικός Οργανισμός Τυποποίησης (NEN).

Το εν λόγω πρότυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Κύπρου και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.

Πηγή: ISO

H Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)