Ελληνικά

της Άννας Διονυσίου*

Κάθε χρόνο κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει κατά μέσο όρο 200 κιλά  βιολογικών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στην ΕΕ προκύπτουν ετησίως 118 έως 138 εκατομμύρια τόνοι βιολογικών αποβλήτων. Τα δημοτικά συστήματα διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, όπως η υγειονομική ταφή, δεν δίνουν δεύτερη ζωή στα υλικά ή τους πόρους που περιέχονται στα βιολογικά απόβλητα. Άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως η αποτέφρωση και η λιπασματοποίηση δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των βιολογικών αποβλήτων.

Με την αύξηση της παραγωγής βιολογικών αποβλήτων, οι προτεραιότητες της ΕΕ είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η αύξηση της χωριστής συλλογής και επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Μία από τις κύριες προκλήσεις για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων είναι η ενσωμάτωση ενός συστήματος αξιοποίησης τους σε ένα κοινό πλαίσιο.

Προκειμένου να εφαρμοστούν επιτυχημένα συστήματα αξιοποίησης για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας με ελκυστικές και βιώσιμες επιχειρηματικές προοπτικές είναι επιτακτική ανάγκη να τροφοδοτηθούν οι διεργασίες  με υψηλής ποιότητας βιολογικά απόβλητα. Τα υψηλής ποιότητας βιολογικά απόβλητα βασίζονται σε αποτελεσματικά συστήματα επιλεκτικής συλλογής και προεπεξεργασίας.

Το νέο τυποποιητικό παραδοτέο CWA 17866:2022: «Key factors for the successful implementation of urban biowaste selective collection schemes» αναπτύχθηκε σε λιγότερο από 1 χρόνο μέσω του Εργαστήριου CEN «KEY-BIOWASTE» και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές πόλεων και τους διαχειριστές αστικών αποβλήτων . Το τυποποιητικό αυτό έγγραφο, εστιάζει στην εφαρμογή της επιλεκτικής συλλογής αστικών βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαποβλήτων υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε εύρωστες διαδικασίες αξιοποίησης με ελκυστικές επιχειρηματικές προοπτικές.

Μέσω του CWA, η τυποποίηση των διαδικασιών που επηρεάζουν τη βελτίωση της επιλεκτικής συλλογής και διαχείρισης των αστικών βιολογικών αποβλήτων, θα βοηθήσει τους διαχειριστές πόλεων και τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων να βελτιώσουν την ποιότητα των επιλεκτικά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων, επιτρέποντας την ανάπτυξη ισχυρών διαδικασιών αξιοποίησης των βιολογικών αποβλήτων. Οι βασικότερες πτυχές του CWA επικεντρώνονται σε δράσεις για την προώθηση της συλλογής βιολογικών αποβλήτων και τη βελτίωση της αντίληψης των πολιτών σχετικά με τα αστικά βιολογικά απόβλητα ως τοπική πηγή πολύτιμων υλικών.

Το εν λόγω τυποποιητικό παραδοτέο καθορίζει μια μεθοδολογία για την απόκτηση βιοαποβλήτων υψηλής ποιότητας και δύναται να χρησιμοποιηθεί για τους δήμους στους οποίους η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων δεν έχει ξεκινήσει και διαθέτει ήδη άλλα συστήματα συλλογής.

Για την επίτευξη υψηλής ποιότητας βιολογικών αποβλήτων, υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Οι στόχοι προσανατολίζονται προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του σχεδίου, τον ορισμό των βιολογικών αποβλήτων, τη μέθοδο εξυπηρέτησης των διαφόρων τύπων πελατών και τον προορισμό των εν λόγω βιολογικών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.

Ως εκ τούτου, η τυποποίηση μέσω των πρότυπων δύναται να συνδράμει στις προσπάθειες εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων αποβλήτων ,με σκοπό τη διαλογή και ανακύκλωση, την αύξηση της ποιότητας των βιολογικών αποβλήτων και παράλληλα να συμβάλει στην προετοιμασία του εδάφους για τη μετάβαση των πόλεων προς μια κυκλική οικονομία.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της χώρας.

Πηγή:

CWA 17866:2022: «Key factors for the successful implementation of urban biowaste selective collection schemes»

*Η Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)