Ελληνικά

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το ΕΤΕΚ διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές – Απαιτήσεις του αναθεωρημένου Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (καθορισμός τιμών για την τροποποιημένη μέγιστη επιτάχυνση αναφορά εδάφους)».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 και η ώρα 12:00-13:30, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Εθνικού Προσαρτήματος, μέρος του οποίου αποτελεί και το έγγραφο «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές - Έκδοση Οκτώβριος 2020». Στο υπό αναφορά πλαίσιο, δίδονται τιμές για την τροποποιημένη μέγιστη επιτάχυνση αναφοράς εδάφους για υφιστάμενες κατασκευές οι οποίες έχουν μελετηθεί πριν από το 2012 (έτος κατά το οποίο κατέστη υποχρεωτική η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο), ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς της σεισμικής δράσης και για την κάθε σεισμική ζώνη, όπως αυτές ορίζονται στον Ευρωκώδικα 8, για σκοπούς υπολογισμού της σεισμικής δράσης. 

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ