Ελληνικά

Share

Στο πνεύμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει επιλέξει φέτος να εστιάσει στην επόμενη γενεά γυναικών, τις γυναίκες ηγέτες, οι οποίες θα αγωνιστούν για την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής.

Την πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάζει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), ο οποίος χαίρει της διάκρισης Gender Champion γι’ αυτό και συμβάλει ενεργά στην προώθηση  διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων αφού η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία για τον Οργανισμό. Με τη σειρά του ο  Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ασπάζεται την ίδια φιλοσοφία αφού πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά την κοινωνία, την οικονομία και τη δημογραφία μας.

Το Σχέδιο Δράσης του ISO για την ισότητα των φύλων, εγκαινιάστηκε το 2019 και περιγράφει πέντε τομείς προτεραιότητας που εστιάζουν στη συλλογή δεδομένων, στη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πρότυπα τα οποία συμβάλουν στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ISO Sergio Mujica δηλώνει: «Εμείς, στον ISO, αναγνωρίζουμε ότι τα διεθνή πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων, τη δημιουργία μεγαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης  χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Στόχου 5 που αφορά την  Ισότητα των Φύλων (SDG 5).

Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, διεξάγονται πολλαπλές προσπάθειες στο πλαίσιο της τυποποίησης για την κινητοποίηση πρωτοβουλιών δράσης για την ισότητα των φύλων. Στόχος για το 2020 είναι η δημιουργία ενός είδους προτύπου, το IWA, το οποίο θα αποσκοπεί στην αύξηση της προσβασιμότητας των γυναικών επιχειρηματιών σε ευκαιρίες, πρόσβαση σε προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων και προγράμματα κινήτρων. Το πρότυπο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Σουηδικού Οργανισμού Τυποποίησης (SIS) σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC).

Σε εθνικό επίπεδο ο CYS έχει προβεί στη  σύσταση νέας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης με σκοπό την εκπόνηση εθνικού προτύπου για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ονόματι CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Ο CYS έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα για τη λειτουργία του, την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών, την ισότητα στην απασχόληση καθώς και την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας για όλο το προσωπικο και τους επισκέπτες. Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και διασφαλίζει ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα εργασιών για θέματα όπως η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση, η δυνατότητα ανέλιξης κ.α.

Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού κυρία Αθηνά Παναγιώτου, δηλώνει:

 «Η κοινωνία έχει προχωρήσει πολύ από την πρώτη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας πριν από εκατό χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να προσπεραστούν. Η εφαρμογή ενός πλαισίου με βάση το φύλο στην τυποποιητική εργασία σημαίνει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών για  τις γυναίκες, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ανάπτυξη περισσότερων προτύπων για όλους. Τελικά, η αντιμετώπιση των ευθυνών σχετικά με το φύλο θα οδηγήσει σε μετασχηματιστικές αλλαγές και σε έναν πιο ισότιμο κόσμο συνολικά».

1 SQ6q5u2Go6XR SFp5vpt w

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ