Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διενεργεί διαγωνισμό για τη προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης. Τα συνοπτικά στοιχεία του διαγωνισμού με Αριθμό Αναφοράς CYS/1/2022 είναι τα ακόλουθα:

Συνοπτικά Στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS)

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Μετάφραση του Βρετανικού Προτύπου BS 7671:2008 incorporating Amendment 1:2011, Corrigendum 2013, Amendment 2:2013, Amendment 3:2015 Requirements for Electrical Installations στην ελληνική γλώσσα.

Εκτιμώμενη Αξία

<ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Είδος Διαγωνισμού

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του CYS,  CYS P7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

01 Δεκεμβρίου, 2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

22 Δεκεμβρίου, 2022, Ώρα 12.00 μ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών

10 Ιανουαρίου, 2022, Ώρα 12.00 μ

Κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους του Διαγωνισμού)

Τόπος και Τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού

Δωρεάν από τα Γραφεία CYS ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του CYS ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες προσφορές www.eprocurement.gov.cy .

Τόπος υποβολής Προσφορών

Κιβώτιο Προσφορών στα Γραφεία CYS

Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ, ποσοστό 5% του ποσού της προσφοράς

Περίοδος ισχύος: Ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών.

Εγγυητικές Επιστολές

 

Εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και θα έχει μέγιστη διάρκεια 9 μήνες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο σημείο Ι3.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του CYS

www.cys.org.cy

Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς

Ελληνική

 Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα εδώ.

Διευκρινιστικά σημειώματα σε ερωτήματα υποψηφίων είναι διαθέσιμα:

Διευκρινιστικό σημείωμα 1

Διευκρινιστικό σημείωμα 2

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ