Ελληνικά

Share

 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», η οποία παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen το Δεκέμβριο 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αποτελούν ουσιώδη υποστηρικτικά εργαλεία για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κυκλική οικονομία, υποστηρίζοντας πολλούς υφιστάμενους κανονισμούς και οδηγίες οι οποίοι συνεπικουρούν στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, όπως πχ. οι κανονισμοί για το Ecodesign και την Ενεργειακή Σήμανση.

Μετά τη δημοσίευση του Circular Economy Action Plan το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τους τρείς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης – CENCENELEC και ETSI – να εκπονήσουν πρότυπα προς υποστήριξη των απαιτήσεων για Οικολογικό Σχεδιασμό των προϊόντων (material efficiency aspects for energy-related products), καλύπτοντας παραμέτρους όπως η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου ζωής των προϊόντων, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης εξαρτημάτων ή ανακύκλωσης υλικών στο τέλος της ζωής των προϊόντων κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η CEN-CENELEC Joint Technical Committee 10 ‘Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’ (CEN-CLC/JTC 10), δημοσίευσε το 2019 μια σειρά από πρότυπα, για να καλύψει τις πιο πάνω απαιτήσεις. Ειδικότερα, το EN 45555:2019 ‘General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related products’, επιτρέπει την αξιολόγηση της ανακυκλωσιμότητας και ανακτησιμότητας των προϊόντων, παρέχοντας συνεκτικές οδηγίες για την ετοιμασία προτύπων προϊόντων (product-specific standards) με ένα εναρμονισμένο τρόπο. Το ΕΝ 45555 αποτελεί το πρώτο βήμα για την αύξηση του βαθμού αναυκλωσιμότητας και ανακτησιμότητας σε μελλοντικά προϊόντα, επιτρέποντας έτσι την βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων διαθεσίμων.

Άλλα πρότυπα που εκδόθηκαν ήταν το EN 45556:2019, το EN 45558:2019 και το EN 45559:2019.

Νέα κοινή Ομάδα «Κυκλική Οικονομία» κάτω από το SABE

Το Μάιο του 2020, το Strategic Advisory Body on Environment (SABE) ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας κοινής Ομάδας (Joint Group) μεταξύ CEN και CENELEC για την Κυκλική Οικονομία (JG-CE). Ο σκοπός της Ομάδας είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά και να συντονίζει τις δραστηριότητες τυποποίησης της CEN και CENELEC που έχουν σχέση με την Κυκλική Οικονομία.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας. Αυτό όμως απαιτεί σημαντικές αλλαγές στους συμβατικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης, συνεργασίας και διαχείρισης των επιχειρήσεων. Απαιτείται να κλείσει ο κύκλος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο (π.χ. μέσω επιδιόρθωσης ή επανακατασκευής) έναντι της εξαγωγής ανακυλώσιμων υλικών ή της ενεργειακής ανάκτησης. Η τυποποίηση μπορεί να συμβάλει παρέχοντας ένα ξεκάθαρο δρόμο για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Τα πρότυπα ήδη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που συμβάλουν στη μετάβαση, χάρη στο έργο πολλών τεχνικών επιτροπών. Τόσο για την εκπόνηση νέων προτύπων όσο και για την προσαρμογή υφιστάμενων προτύπων, μια συντονισμένη προσέγγιση θα βοηθήσει τις τεχνικές επιτροπές να αναπτύξουν πρότυπα παράλληλα και ταυτόχρονα να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις.

Η Ομάδα JG-CE θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό και συζήτηση των στρατηγικών θεμάτων τυποποίησης στα οποία οι CEN και CENELEC είναι αναγκαίο να δράσουν, καθώς επίσης θα συμβουλεύει για τις προτεραιότητες τυποποίησης βάση των αναγκών αυτών, προτείνοντας μεσοπρόθεσμές και μακροπρόθεσμες δραστηριότητες τυποποίησης που θα συμβάλουν στη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία.

Για τη συμβολή των προτύπων στην Κυκλική Οικονομία, μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες και στη δημοσίευση της CEN «Standardization in a Circular Economy – Closing the Loop», η οποία επικεντρώνεται στις μπαταρίες και τα πλαστικά.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ