Ελληνικά

Share

Πολύ πρόσφατα εκπονήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), το πρώτο πρότυπο που αφορά την ισότητα των φύλων, το ISO 53800: Guidelinesforthepromotionandimplementationofgenderequalityandwomensempowerment.

Το ISO 53800 αποτελεί ορόσημο στον τομέα και γενικότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας καθώς η ανισότητα των φύλων είναι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και γιατί συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου.  Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς για την προώθηση και εφαρμογή της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και ισχύει για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το πεδίο δραστηριότητάς τους.

Γιατί είναι σημαντικό το ISO 53800;

Είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και των διακρίσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας. Στόχος του είναι να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ισότητας των φύλων, προς όφελος όλων και συμβάλλοντας στη βιώσιμη, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη.

Ποια τα οφέλη του ISO 53800;

Προωθεί την πλήρη κατανόηση και εφαρμογή της ισότητας των φύλων

Υποστηρίζει τη δημιουργία δίκαιων οργανωτικών κουλτούρων

Ενθαρρύνει την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Βοηθά τους οργανισμούς στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων

Με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών που καταγράφονται στο εν λόγω πρότυπο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προνοιών του προτύπου, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, 2024 στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον CYS για το θέμα αυτό, μπορείτε να αποταθείτε στις υπεύθυνους Λειτουργούς κυρία Άννα Διονυσίου και Μαριλένα Νικολάου.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ