Ελληνικά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ροής του προγράμματος “Improving Skills and Knowledge on Management, Promotion and Training in the Standardization Activities of the specific fields of Healthcare and Sustainable Development” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Learning Mobility of Individuals. Το πρόγραμμα κινητικότητας είναι χωρισμένο σε 2 ροές και έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ροή εργασιών σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Γαλλίας AFNOR (Association française de normalisation). Το πρόγραμμα “Improving Skills and Knowledge on Management, Promotion and Training in the Standardization Activities of the specific field of Sustainable Development”, περιλάμβανε την κινητικότητα και την κατάρτιση 4 στελεχών του CYS σχετικά με τον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και πως τα πρότυπα συμβάλουν σε αυτήν.

Το όλο πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS καθώς αφορούσε στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS δηλαδή την προώθηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία ως χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Ο CYS αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή της διακρατικής κατάρτισης έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αντλήσουν τις καλές πρακτικές σε μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία που εφαρμόζει ο AFNOR και επίσης να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στάδιο.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι από τον CYS, έτυχαν κατάρτισης στους τρόπους και μεθόδους, παρακολούθησης και προώθησης του τομέα της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας στη γαλλική βιομηχανία, κοινωνία και ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι καλές πρακτικές που δόθηκαν από τον Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης καθώς και οι αποκτηθείσες γνώσεις συνέβαλαν αλλά και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στις δράσεις για προγραμματισμό και υλοποίηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημοκρατία προωθώντας τα πρότυπα ως αποτελεσματικά εργαλεία στην επίτευξη της επιδιωκόμενης βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. Οι δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αφορούν την έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τα πρότυπα που υπάρχουν αλλά και στην ενθάρρυνση του βιομηχανικού κόσμου για χρήση των προτύπων του τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ο CYS έχει προχωρήσει μετά και την εν λόγω διακρατική εκπαίδευση των στελεχών του, στη δημιουργία εσωτερικής ομάδας εργασίας ‘’Βιώσιμη Ανάπτυξη’’, η οποία αποτελείται από Λειτουργούς Τυποποίησης και σκοπό έχει την προώθηση των προτύπων του τομέα της Βιωσιμότητας στην κυπριακή κοινωνία.

Επιπρόσθετα, οι περαιτέρω γνώσεις και καλές πρακτικές οι οποίες αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή στην εν λόγω κινητικότητα, θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην εκπόνηση εθνικής προδιαγραφής αναφορικά με την Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την οποία έχει αναλάβει ο CYS σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δεσμεύσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σωμάτων Τυποποίησης για ουσιαστική εμπλοκή των μελών τους στην εκπόνηση προτύπων τα οποία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο CYS έχει προχωρήσει επίσης στη σύσταση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, δράση η οποία έχει σκοπό την εκπόνηση εθνικού προτύπου για το εν λόγω θέμα συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον γραμματέα της νεοϊδρυθείσας Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities Επιτροπής, όπου έγινε εκτενής συζήτηση για τον σκοπό και τις μελλοντικές δράσεις της επιτροπής. Στη συνέχεια, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του τομέα αυτού για την κυπριακή κοινωνία, προχώρησε στη δημιουργία της Εθνικής Αντανακλαστικής Υποεπιτροπής MC 01/SC16 Sustainable Cities and and Communities, στην οποία δύνανται να εγγραφούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και η οποία θα παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CYS συμμετείχε και στην πρώτη συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities διαδικτυακά, μέσω της Λειτουργού Τυποποίησης του CYS, Άννας Διονυσίου και της κας. Κωνσταντίνας Λορτζιέ, Υπεύθυνη Στρατηγικής Πολιτικής Έξυπνης Πόλης στο Δημαρχείο Λευκωσίας η οποία έχει οριστεί και η Εθνική αντιπρόσωπος στην εν λόγω Επιτροπή.

Η διάχυση της γνώσης έχει ήδη ξεκινήσει προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και το γεγονός αυτό πιστώνεται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ φορέα αποστολής και φορέα υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί με τη συνεργασία των δύο φορέων καθώς και την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα υποδοχής.

Μέσα από τέτοιες στοχευμένες και επιτυχημένες δράσεις, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους συμμετέχοντες, ο CYS ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενεργό παρουσία του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση, προωθώντας αποτελεσματικά τις εθνικές θέσεις και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ