Ελληνικά

Η Eυρωπαϊκή Τυποποίηση αποτελεί συλλογική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι τεχνοκράτες. Η εμπλοκή εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της έρευνας και καινοτομίας θα βοηθήσει τα μέγιστα στην εξέλιξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της CEN και της CENELEC 2020, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες του κλάδου με σκοπό την έγκαιρη συμπερίληψη καινοτόμων λύσεων στα αρχικά στάδια εκπόνησης προτύπων.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου έχει εγκριθεί πρόσφατα το Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία, το οποίο συμπεριλαμβάνει εννέα ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της σχέσης Τυποποίησης και ερευνητικής κοινότητας. Το έργο BRIDGIT2 έχει δημιουργήσει ένα σύνολο υποστηρικτικών εργαλείων τα οποία βρίσκονται στη διάθεση όλων των μελών της CEN και της CENELEC για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από το προαναφερθέν Σχέδιο Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία αυτά θα υποστηρίξουν τις αλληλεπιδράσεις με την κοινότητα έρευνας και καινοτομίας, αναπτύσσοντας γνώσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίσιο τα οποία επηρεάζουν τους φορείς λήψης αποφάσεων με απώτερο σκοπό τη συμπερίληψη της τυποποίησης στο πλαίσιο υποβολής χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το έργο BRIDGIT2 είναι η έναρξη της πρωτοβουλία “Standards Innovation”.Μέσω του BRIDGIT 2 κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον της κοινότητας έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά τα πρότυπα και την τυποποίηση. Το έργο BRIDGIT2 ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 μετά από δύο χρόνια συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων εταίρων. Το έργο αναπτύχθηκε από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης: AFNOR, ASI, ASRO, BDS, DS, NEN, NSAI,UNE και UNI, με γενικό συντονιστή του έργου τον Γερμανικό Φορέα Τυποποίησης, DIN, και με υποστηρικτή το Κέντρο Διαχείρισης CEN και CENELEC.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ