Ελληνικά

Package 1 - Basic requirements for buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1990:2002-iss2A1:2005 + AC:2010Eurocode - Basis of structural design136
CYS EN 1991-1-1:2002-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings89
CYS EN 1991-1-2:2002-iss1AC:2013Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire97
CYS EN 1991-1-3:2003-iss2AC:2009+A1:2015Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads104
CYS EN 1991-1-4:2005-iss1AC:2010 + A1:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions146
CYS EN 1991-1-5:2003-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions89
CYS EN 1991-1-6:2005 –iss1AC:2013Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution66
CYS EN 1991-1-7:2006AC:2010+A1:2014Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions – Accidentials actions109
CYS EN 1997-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules154
CYS EN 1997-2:2007AC:2010Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing162
CYS EN 1998-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings173
CYS EN 1998-3:2005AC:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings128
CYS EN 1998-5:2004Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects89

Package 1/1 - Steel buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1992-1-1:2004-iss1AC:2010+A1:2014Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings173
CYS EN 1992-1-2:2004-iss1ΑC:2008+A1:2019Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design128
CYS EN 1992-3:2006Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures61

Package 1/2 - Steel buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2ΑC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-2:2005-iss2ΑC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design109
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1ΑC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting146
CYS EN 1993-1-4:2006A1:2015+A2:2020Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels97
CYS EN 1993-1-5:2006-iss2AC:2009+A1:20017
+A2:2019
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements97
CYS EN 1993-1-8:2005-iss2ΑC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints146
CYS EN 1993-1-9:2005 –iss2ΑC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue74
CYS EN 1993-1-10:2005-iss2ΑC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43

Package 1/3 - Composite steel and concrete buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-2:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design109
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting146
CYS EN 1993-1-4:2006A1:2015+A2:2020Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels97
CYS EN 1993-1-5:2006-iss2AC:2009+A1:20017+A2:2019Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements97
CYS EN 1993-1-8:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints146
CYS EN 1993-1-9:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue74
CYS EN 1993-1-10:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1994-1-2:2005-iss1AC:2008+A1:2014Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design128
CYS EN 1992-1-1:2004-iss1AC:2010+A1:2014Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings173
CYS EN 1992-1-2:2004-iss1AC:2008+A1:2019Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design128

Package 1/4 - Timber buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1995-1-1:2004-iss2A2:2014+A1:2008 +AC:2006Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings146
CYS EN 1995-1-2:2004-iss2AC:2009Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design109

Package 1/5 - Masonry buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1996-1-1:2005+A1:2012Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures136
CYS EN 1996-1-2:2005 iss1AC:2010Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design119
CYS EN 1996-2:2006 -iss1AC:2009Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry74
CYS EN 1996-3:2006-iss1AC:2009Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures84

Package 1/6 - Aluminium buildings

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1999-1-1:2007-A1:2009+A2:2013Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules173
CYS EN 1999-1-2:2007-iss1AC:2009Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2:Structural fire design97
CYS EN 1999-1-3:2007A1:2011Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue136
CYS EN 1999-1-4:2007-iss1AC:2009+A1:2011Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting104
CYS EN 1999-1-5:2007-iss1AC:2009Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures104

Package 2 - Basic requirements for the design of bridges

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1990:2002-iss2A1:2005 + AC:2010Eurocode - Basis of structural design136
CYS EN 1991-1-1:2002-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings89
CYS EN 1991-1-3:2003-iss2AC:2009+A1:2015Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads104
CYS EN 1991-1-4:2005-iss1AC:2010+A1:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions146
CYS EN 1991-1-5:2003-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions89
CYS EN 1991-1-6:2005-iss1AC:2013Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution66
CYS EN 1991-2:2003-iss2AC:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges146
CYS EN 1997-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules154
CYS EN 1997-2:2007AC:2010Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing162
CYS EN 1998-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings173
CYS EN 1998-2:2005-iss1AC:2010+A1:2009+A2:2011Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges146
CYS EN 1998-5:2004Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects89

Package 2/1 - Concrete bridges

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1992-1-1:2004-iss1AC:2010+A1:2014Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings173
CYS EN 1992-2:2005-iss1AC:2008Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules128
CYS EN 1992-3:2006Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures61

Package 2/2 - Steel bridges

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1991-3:2006AC:2012Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery89
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-5:2006-iss2AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements97
CYS EN 1993-1-7:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading84
CYS EN 1993-1-8:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints146
CYS EN 1993-1-9:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue74
CYS EN 1993-1-10:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1993-1-11:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components78
CYS EN 1993-2:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges128

Package 2/3 - Composite steel bridges

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1992-1-1:2004-iss1AC:2010+A1:2014Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings173
CYS EN 1992-2:2005-iss1AC:2008Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules128
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-5:2006-iss2AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements97
CYS EN 1993-1-7:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading84
CYS EN 1993-1-8:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints146
CYS EN 1993-1-9:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue74
CYS EN 1993-1-10:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1993-1-11:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components78
CYS EN 1993-2:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges128
CYS EN 1994-1-1:2004-iss1AC:2009Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings136
CYS EN 1994-2:2005-iss1AC:2008Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges119

Package 2/4 - Timber bridges

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1995-1-1:2004-iss2A1:2014+A1:2008+AC:2006Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings146
CYS EN 1995-2:2004Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges72

Package 3 - Design of Silos/Tanks

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1990:2002-iss2AC:2010 + A1:2005Eurocode - Basis of structural design136
CYS EN 1991-1-1:2002-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings89
CYS EN 1991-1-3:2003-iss2AC:2009+A1:2015Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads104
CYS EN 1991-1-4:2005-iss1AC:2010+ A1:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions146
CYS EN 1991-1-5:2003-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions89
CYS EN 1991-4:2006AC:2012Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks128
CYS EN 1992-3:2006Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures61
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting146
CYS EN 1993-1-6:2007-iss2AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures136
CYS EN 1993-1-7:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading84
CYS EN 1993-1-10:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1993-4-1:2007-iss1AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos146
CYS EN 1993-4-2:2007-iss1AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks104
CYS EN 1997-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules154
CYS EN 1997-2:2007AC:2010Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing162
CYS EN 1998-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings173
CYS EN 1998-4:2006Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance -Part 4: Silos, tanks and pipelines119
CYS EN 1998-5:2004Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects89

Package 4 - Design of Steel piles

Standard No.ModificationsTitlePrice without VAT
CYS EN 1990:2002-iss2A1:2005 + AC:2010Eurocode - Basis of structural design136
CYS EN 1991-1-1:2002-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings89
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting146
CYS EN 1993-1-5:2006-iss2AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements97
CYS EN 1993-1-7:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading84
CYS EN 1993-1-10:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1993-5:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling128
CYS EN 1997-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules154
CYS EN 1997-2:2007AC:2010Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing162
CYS EN 1998-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings173
CYS EN 1998-5:2004Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects89

Package 5 - Steel Buldings

Standard No.Price without VATTitle
CYS EN 1990:2002-iss2136Eurocode - Basis of structural design
CYS EN 1991-1-1:2002-iss289Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
CYS EN 1991-1-3:2003-iss2104Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
CYS EN 1991-3:200689Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2128Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1146Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
CYS EN 1993-1-4:200697Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
CYS EN 1993-1-5:2006-iss297Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
CYS EN 1993-1-8:2005-iss1146Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
CYS EN 1993-1-9:2005-iss174Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
CYS EN 1993-1-10:2005-iss143Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
CYS EN 1993-6:2007-iss178Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
CYS EN 1997-1:2004-iss1154Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
CYS EN 1997-2:2007162Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
CYS EN 1998-1:2004-iss1173Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
CYS EN 1998-5:200489Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
updated: 04/09/2023Total 1805.00

Package 6 - Steel Buldings

Standard No.ModificationsTitlePrice withou VAT
CYS EN 1990:2002-iss2A1:2005 + AC:2010Eurocode - Basis of structural design136
CYS EN 1991-1-1:2002-iss2AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings89
CYS EN 1991-1-3:2003-iss2AC:2009+A1:2015Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads104
CYS EN 1991-1-4:2005- iss1AC:2010+A1:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions146
CYS EN 1991-1-5:2003-iss1AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions89
CYS EN 1993-1-1:2005-iss2AC:2009+A1:2014Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings128
CYS EN 1993-1-3:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting146
CYS EN 1993-1-6:2007 -iss2AC:2009+A1:2017Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures136
CYS EN 1993-1-7:2007-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading84
CYS EN 1993-1-8:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints146
CYS EN 1993-1-9:2005-iss2AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue74
CYS EN 1993-1-10:2005-iss1AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties43
CYS EN 1993-3-1:2006-iss1AC:2009Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts119
CYS EN 1993-3-2:2006Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys72
CYS EN 1997-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules154
CYS EN 1997-2:2007AC:2010Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing162
CYS EN 1998-1:2004-iss1AC:2009+A1:2013Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings173
CYS EN 1998-5:2004Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects89
CYS EN 1998-6:2005Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys89

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ