Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 03 - Υγεία

Για τον τομέα της υγείας έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  03 (Mirror Committee 03) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από διάφορα τμήματα του Υπουργείου Υγείας, από Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια και Ιατρικούς Συνδέσμους, από την ΠΕΕΧ, καθώς και εκπροσώπους Εισαγωγέων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.


Οι τίτλοι των προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Πρότυπα prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε  να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης.